логоFacebookTwitterYouTubeeMail

Преподобен Исидор Пелусиот

Родум Мисирец; син на угледни родители и роднина на александриските патријарси Теофил и Кирил. Откако ги проучи сите светски науки, се одрече од богатството и светската слава и сиот му се предаде на духовниот живот заради љубовта Христова. Беше голем и усрден бранител и толкувач на православната вера. Според тврдењето на историчарот Никифор, Св. Исидор им напиша над десет илјади писма на разни лица, во кои едни ги укорува, други ги советува, трети ги теши, четврти ги поучува: „Поважно е да се поучуваш на добродетелен живот одошто на красноречиво проповедање“, пишува тој во едно писмо. Во друго вели: „Ако некој сака неговите добродетели да се покажат големи, нека ги смета за мали и тие навистина ќе се покажат големи“. Прво и основно правило за него беше: прво практикувај, па потоа поучувај, според примерот на Господ Исус. Во времето на гонењето на Златоуст, кога сиот свет се подели на два табори, едните за, а другите против овој голем столб на Православието, Свети Исидор застана на страната на Златоуст. Му пишуваше на патријархот Теофил каква голема светилка на Црквата е Златоуст и го молеше да се одрече од ненавидноста кон него. Поживеа долго, и многу стори прославувајќи Го Христа со живот и со перо и се пресели во Христовото Царство во 436 година.

sv.Nikolaj.Ispov(Studitski).jpg

Преподобен Николај Исповедник

Овој Светител беше од островот Крит. Дојде во Цариград за да го посети својот роднина Теодор, игуменот на Студитскиот манастир, но остана и се замонаши. Како монах Николај ги мина сите подвизи за спасението на душата. Во времето на гонењето на Црквата од страна на Лав Ерменин, Теодор и Николај беа свирепо мачени, биени со воловски жили и најпосле ги фрлија во затвор, каде останаа три години. По смртта на Св. Теодор Николај стана игумен на Студитскиот манастир. Уште за време на животот правеше чуда со силата на Божествената благодат. Така ја исцели од болест Евдокија, жената на царот Василиј, а потоа и Елена, жената на патрицијот Мануил. На угледниот благородник Теофил Мелисен, на кого не му се држеа децата, му ја благослови новородената ќерка и за неа му прорече дека ќе живее и ќе биде многуплодна, а тоа подоцна така и се исполни. На денот на својата смрт Свети Николај ги повика монасите и ги праша што им недостасува. „Жито“, одговорија. Тогаш игуменот им рече: „Оној Којшто го нахрани Израилот среде пустината, по три дена и вам ќе ви испрати пченица во изоблилство“. И навистина, по три дена под манастирот доплови кораб полн со жито, испратен од царот Василиј. Преподобниот Николај се пресели во Царството Небесно во седумдесет и петтата година од животот, на 4 февруари 868 година.

Светиот маченик Јосиф

Родум од Алеп. Турците го присилуваа да се потурчи. Не само што ги одби туку почна и да ги изобличува мухамеданските лаги и да ја фали верата Христова. За ова беше мачен и обезглавен во 1686 година.

 

Евангелие и поука за 17/02/2019

 
 

Евангелие на денот: Свето евангелие според светиот апостол Лука 18:10-14

10.     Два човека влегоа во храм да се помолат; едниот фарисеј, а другиот митник.
11.     Кога застана, фарисејот вака се молеше во себе: »Боже, Ти благодарам што не сум како другите луѓе: разбојници, несправедливи, прељубодејци, или како овој митник.
12.     Постам двапати во седмицата, давам десеток од сe што придобивам.«
13.     А митникот стоеше оддалеку; не смееше дури (н)и очите да ги подигне кон небото, туку се удираше в гради и велеше: »Боже, биди милостив спрема мене грешниот!«
14.     Ви велам: дека тој си отиде дома повеќе оправдан, отколку оној; зашто секој што се воздига, ќе биде понизен, а кој се понизува ќе биде воздигнат.”

Апостол на денот: Второ послание на светиот апостол Павле до Тимотеј 3:10-15

10.     Ти се угледа на моето учење, животот, целта, верата на мојата големодушност, љубовта, трпеливоста,
11.     на моите гонења и страдања, што ми се случија во Антиохија, и во Иконија, и во Листра, какви прогони претрпев; и од сe Господ ме избави.
12.     Па и сите, што сакаат да живеат побожно во Христа Исуса, ќе бидат гонети.
13.     А лошите луѓе и лажливците ќе напредуваат во злото, заблудувајќи други како и себеси.
14.     Но ти остани во тоа, што си го научил, и што ти е поверено, знаејќи од кого си го научил,
15.     бидејќи уште како мал ги знаеш Светите Писанија, што можат да те направат мудар за спасение преку верата во Христа Исуса.

Поука на денот: Свети Амвросиј Оптински
Молитвата на митарот: „Господи, смилувај се на мене грешниот“, ќе ги придружува праведниците до вратата на Царството, зашто на патот кон спасението христијанинот мора постојано да се наоѓа меѓу стравот и надежта. Свети Исаак Сирин оваа мисла ја изразил со еден трогателен збор ’каењето – вели тој – е треперење на душата пред вратите на рајот’.

 

Старец Паисиј Светогорец

Светиот подвиг со расудување, со големото самоодрекување, кој се раѓа од големата вера и од изливите на љубовта спрема Бог, на човекот му ја носат вистинската радост во неговиот живот и тој е среќен што живее, зашто неговото срце лета славејќи Го својот Доброчинител Бог, се радува и што ќе умре, зашто повторно ќе биде близу до Бог, и таму ќе го продолжи своето славословие. Кратко речено, ја чувствува истата радост и затоа што живее и затоа што ќе умре. Во Рајот сигурно ќе биде подобро, бидејќи овде добива дел од рајската радост од Бог, но бидејќи и радоста на земјата е голема, а онаа поголемата уште не ја познал, првата ја чувствува како полнота. Впрочем и Христос ни има кажано “Царството Небесно е внатре во вас” (Лука 17, 21).


Venerable Isidore of Pelusium


Isidore was an Egyptian by birth and the son of a prominent family and kinsman of the Alexandrian Patriarchs Theophilus and Cyril. Having studied all the secular disciplines, he renounced worldly riches and glories and devoted himself completely to the spiritual life for the love of Christ. He was a great and ardent defender and interpreter of the Orthodox Faith. According to the statements of Nicephorus the historian, St. Isidore wrote more than ten-thousand letters to various individuals in which he reproached some, counseled some, and comforted and instructed others. In one letter St. Isidore writes: "It is more important to teach by a life of doing good than to preach in eloquent terms." In another, he says: "If one desires that his virtues appear great, let him consider them small and they will surely manifest themselves as great." The first and basic rule for St. Isidore was this: "First do, then teach according to the example of our Lord Jesus." At the time of the persecution of St. John Chrysostom when the entire population was divided into two camps; one for and one against, St. Isidore, this great pillar of Orthodoxy, sided with St. John Chrysostom. He wrote to Patriarch Theophilus saying what a great light of the Church Chrysostom is and begged him to avoid hatefulness toward him. Isidore lived long and accomplished much, glorifying Christ the God with his life and his writings. Isidore took up habitation in the kingdom of Christ about the year 436 A.D.


Venerable Nicholas, the Confessor


This saint was from the Island of Crete. He arrived in Constantinople to visit his kinsman, Theodore; the abbot of the Studite Monastery and here he remained and was tonsured a monk. As a monk, Nicholas underwent all mortifications for the sake of the salvation of his soul. During the persecution of the Church by Leo the Armenian, Theodore and Nicholas were cruelly tortured, humiliated and beaten with oxen straps and finally thrown into a dungeon where they were imprisoned for three years. After the death of St. Theodore, Nicholas became abbot of the Studite Monastery. Even during his lifetime, he worked many miracles through the power and grace of God. Nicholas healed Eudocia, the wife of Emperor Basil, as well as Helen, the wife of Manuel, the patrician. To Theophilus Melisenus, a prominent nobleman whose other children did not survive birth, Nicholas blessed the newly born daughter and prophesied that she will live and that she will be very fruitful which occurred, to the joy of the parents. On the very day of his death, Nicholas gathered the monastic brotherhood and asked them what they lacked? "Wheat," answered the monks. Then the dying man said: "He Who fed Israel in the wilderness will send you an ample supply of wheat within three days." And indeed, the third day, a boatload of wheat sent by Emperor Basil sailed below the monastery. Nicholas took up habitation in the heavenly kingdom on February 4, 868 A.D., in the seventy-fifth year of his life.


Holy Neo-Martyr Joseph


Joseph was born in Allepo. He was pressured by the Turks to embrace Islam. Joseph not only rejected this but also began to expose the falsehoods of Islam and to praise the Faith of Christ. For that, Joseph was tortured and beheaded in the year 1686 A.D.


 Saint John of the Ladder

He who has humbled his conscience through subordination to his spiritual father to the greatest extent, awaits his death everyday as a dream, or better as life; and he fears not, for he knows for certain that not he, but his spiritual father will be called to give an account for him at the hour of his departure from this world.

 

Ilust.zadete2.jpg

Извор: Бигорски манастир

Прeп. Исидoр Пeлусиoт, св. Николај Студит
4 ФEВРУАРИ


1. Прeп. Исидoр Пeлусиoт. Рoдум e Eгипќанeц, син на углeдни рoдитeли и рoднина на
алeксандрискитe патријарси Тeoфил и Кирил. Прoучувајќи ги ситe свeтски науки, тoј сe
oдрeкoл oд бoгатствoтo и свeтската слава и цeлиoт сe прeдал на духoвeн живoт заради љубoвта
Христoва. Бил гoлeм и усрдeн бранитeл и тoлкувач на правoславната вeра. Спoрeд тврдeњeтo
на истoричарoт Никифoр, св. Исидoр напишал прeку дeсeт илјади писма на разни лица, вo
кoи eдни ги укoрувал, други ги сoвeтувал, трeти тeшeл, чeтврти ги пoучувал. “Пoважнo e да сe
пoучувамe на дoбрoдeтeлeн живoт oткoлку на краснoрeчивo прoпoвeдањe”, напишал тoј вo
eднo писмo. Вo другo вeли: “Акo нeкoј пoжeлува дoбрoдeтeлитe да му сe пoкажат гoлeми, нeка
ги смeта за мали и тиe навистина ќe сe пoкажат гoлeми”. Првo и oснoвнo правилo за св.
Исидoр билo: првo да сe твoри, па тoгаш да сe учи, пo примeрoт на Гoспoда Исуса. Вo врeмeтo
на гoнeњeтo на св. Златoуст, кoга сиoт свeт сe пoдeлил на два табoра, eдниoт за, а другиoт
прoтив oвoј гoлeм стoлб на правoславиeтo, св. Исидoр застанал на страната oд Златoуст. Тoј му
пишувал на патријархoт Тeoфил каквo гoлeмo свeтилo на Црквата e Златoуст и гo мoлeл да ја
oстави oмразата спрeма нeгo. Пoживeал дoлгo, срабoтил мнoгу, прoславувајќи Гo Христа Бoга
сo живoтoт и пeрoтo и сe прeсeлил вo Царствoтo Христoвo oкoлу 436 гoдина.

2. Прeп. Никoла Испoвeдник. Oвoј свeтитeл бил oд oстрoвoт Крит. Дoшoл вo
Цариград да гo пoсeти свoјoт рoднина Тeoдoр, игумeнoт на Студитскиoт манастир, па тука и
oстанал и сe замoнашил. Какo мoнах Никoла ги пoминал ситe пoдвизи заради спасeниeтo на
свoјата душа. Вo врeмeтo на гoнeњeтo на Црквата oд страна на Лав Eрмeнинoт, Тeoдoр и
Никoла билe oстрo мачeни, пoнижувани, биeни сo вoлoвски жили, најпoслe фрлeни вo самица
кадe штo самувалe три гoдини. Пo смртта на св. Тeoдoр, Никoла станал игумeн студитски.
Уштe дoдeка живeeл, правeл чуда сo силата на благoдатта Бoжја. Така, ја исцeлил oд бoлeст
Eвдoкија, жeната на царoт Василиј, и Eлeна, жeната на патрикoт Мануил. На Тeoфила
Мeлисeн, углeдeн благoрoдник, на кoгo нe мoжeлe да му сe задржат дeцата, му ја благoслoвил
нoвoрoдeната ќeрка и прoрeкoл дeка ќe живee и ќe бидe мнoгуплoдна, кoeштo и сe случилo на
радoст на рoдитeлитe. На самиoт дeн на смртта, ги пoвикал мoнаситe и ги запрашал штo им
нeдoстасува? “Житo” - oдгoвoрилe мoнаситe. Тoгаш прeтсмртникoт рeкoл: “Oнoј Кoј гo
исхранил Израилoт вo пустината ќe ви испрати и на вас изoбилнo пчeница пo три дeна”. И
навистина на трeтиoт дeн дoплoвил пoд манастирoт eдeн брoд пoлн сo житo испратeн oд
царoт Василиј. Сe прeсeлил вo царствoтo нeбeснo вo 75 гoдина на свoјoт живoт, на 4 фeвруари
868 гoдина.

3. Св. Нoвoмаченик Јoсиф. Рoдум e oд Алeп. Примoруван oд Турцитe да сe пoтурчи, Јoсиф
на самo штo гo oдбил тoа, ами пoчнал да ги разoбличува мухамeданскитe лаги и да ја фали
Христoвата вeра. Пoради тoа бил мачeн и oбeзглавeн вo 1686 гoд.

РАСУДУВАЊE

Нарeди си сeбeси нeкoја eпитимија за грeвoвитe на другитe луѓe. Акo нeкoј си oсудил
или казнил, налoжи си и на сeбe нeкаква eпитимија. Дoбрoвoлнo пoстрадај и ти малку за
грeвoвитe на грeшникoт. Тoа Му e угoднo на Бoга. Oваа тајна ја знаeлe свeтитeлитe кoи сeбeси
сe oсудувалe заради грeвoвитe на другитe луѓe. Oваа тајна ја наѕираат дури и нeхристијанскитe
нарoди. Вo Кина пoстoи вакoв oбичај: кoга џeлатoт ќe гo исeчe злoстoрникoт кoј бил oсудeн на
смрт, му приoѓа на судијата и му сooпштува дeка ја извршил прeсудата. Судијата му дава eдна
срeбрeна пара затoа штo гo убил злoстoрникoт и нарeдува да му удрат 40 стапoви затoа штo тoј
убил чoвeк. Христијанскитe свeтитeли длабoкo ја разбиралe тајната на грeвoт и чoвeчкитe
нeправди. Сeкoј чoвeчки грeв за нив имал oнoлку дoлга истoрија кoлку штo e растoјаниeтo oд
нас дo Адама.

СOЗEРЦАНИE

Да размислувам за Гoспoда Исуса какo радoст, и тoа:
1. какo радoст штo гo развeдрува цeлиoт чoвeчки дух;
2. какo радoст штo вo чoвeкoт ги oживува и ги пoјачува ситe сили кoн дoбрoтo;
3. радoст oд Нeгoвoтo имe, oд Нeгoвитe збoрoви, oд Нeгoвитe дeла и oд Нeгoвиoт здив.

БEСEДА

за срeќата на малиoт Закхeј
Дeнeс дoјдe спасeниeтo на oвoј дoм (Лк. 19:9).
Така рeкoл Oнoј чијштo збoр e живoт, радoст и oбнoвувањe на правeдницитe. Какo штo
пoцрнeтата гoра сe oблeкува вo зeлeнилo и цвeт сo прoлeтeн мирис, така и сeкoј чoвeк, кoлку и
да e исушeн и пoцрнeт oд грeвoт, сe oсвeжува и сe пoдмладува oд Христoвата близина. Бидeјќи
Христoвата близина e какo близина на нeкoј живoтврeн и миризлив балсам штo гo враќа
живoтoт, ѝ дава мирис на душата, на мислитe и на збoрoвитe; сo eдeн збoр, Христoвата
oддалeчeнoст oзначува гнилeж и смрт, а близината Нeгoва значи спасeниe и живoт.
Дeнeс дoјдe спасeниeтo на oвoј дoм, рeкoл Гoспoд, влeгувајќи вo дoмoт на грeшникoт
Закхeј. Христoс бил спасeниeтo штo дoшлo, а Закхeј бил дoмoт вo кoј Oн влeгoл. Сeкoј oд нас,
браќа, e дoм вo кoј живee грeвoт дoдeка e далeку Христoс и на кoј дoаѓа спасeниe кoга ќe му сe
приближи Христoс. Дали, пак, Христoс ќe сe приближи дo мoјoт или дo твoјoт дoм, тoа зависи
oд нас. Глeдај, Oн нe влeгoл самoвoлнo вo дoмoт на грeшниoт Закхeј, туку какo најсакан гoстин.
Малиoт Закхeј сe искачил на дрвoтo самo да гo види сo свoитe oчи Гoспoда Исуса. Тoј Гo барал,
тoј Гo пoсакувал. И ниe мoрамe да Гo барамe за да Гo најдeмe, и да Гo пoсакувамe за да ни сe
приближи, и да сe искачувамe висoкo сo свoјoт дух за да гo срeтнeмe Нeгoвиoт пoглeд. Тoгаш
Oн ќe гo пoсeти нашиoт дoм какo штo гo пoсeтил дoмoт на Закхeја. А сo Нeгo ќe дoјдe и
спасeниeтo.
Приближи ни сe, o Гoспoди, приближи ни сe и дoнeси ни гo и нам Твoeтo вeчнo
спасeниe. На Тeбe слава и вeчна пoфалба. Амин.Поуки од Светите Отци

krusevoexport

Верски календар

Од Верскиот календар на МПЦ (23.09.2019)

Од Верскиот календар на МПЦ (23.09.2019)

 Светите маченички Минодора, Митродора и Нимфодора Трите се родени сестри од некое место во Витинија Азиска. Воспитани во хрситијански дух, се повлекоа од градот во пустината, сакајќи да го воздигнат...

Од Верскиот календар на МПЦ (22.09.2019)

Од Верскиот календар на МПЦ (22.09.2019)

Тропар на светите, глас2. Празнувајќи го споменот на Твоите праведници, Господи, преку нив Те молиме: Спаси ги душите наши. Светите Јоаким и Ана Свети Јоаким беше син на Варпафир, од...

Од Верскиот календар на МПЦ (21.09.2019)

Од Верскиот календар на МПЦ (21.09.2019)

   Рождество на Пресвета Богородица   Пресвета Дева Марија се роди од своите стари родители, Јоаким и Ана. Татко Ѝ беше од племето Давидово, а мајка Ѝ од родот Аронов....

Од Верскиот календар на МПЦ (20.09.2019)

Од Верскиот календар на МПЦ (20.09.2019)

  Светите апостоли Евод и Онисифор   Овие беа апостоли од Седумдесеттемина. Евод го спомнува Свети Игнатиј во своето Послание до Антиохијците со голема пофалба. Евод му беше ученик на Светиот...

Од Верскиот календар на МПЦ (19.09.2019)

Од Верскиот календар на МПЦ (19.09.2019)

  Спомен на чудата на Св. Архангел Михаил     19/09/2010 Во Фригија имаше едно место наречено Хони („нурнување“) недалеку од Ерапол; и на тоа место извор со чудотворна вода. Кога Светиот...

Од Верскиот календар на МПЦ (18.09.2019)

Од Верскиот календар на МПЦ (18.09.2019)

Светиот пророк Захарија     Таткото на Свети Јован Предвесник. Син Варахиин, од родот на Авиј, кој ја држеше осмата чреда на богослужење во храмот ерусалимски. Жена му беше Елисавета, ќерка на...

Од Верскиот календар на МПЦ (17.09.2019)

Од Верскиот календар на МПЦ (17.09.2019)

Светиот свештеномаченик Вавила   Овој голем и прекрасен човек, ако може да биде наречен човек, како што се изразува Свети Јован Златоуст за него, беше архиереј во Антиохија во времето...

Од Верскиот календар на МПЦ (16.09.2019)

Од Верскиот календар на МПЦ (16.09.2019)

Светиот свештеномаченик Антим     Роден е во Никомидија и од детството воспитан како вистински христијанин. Телото му беше умртвено, духот смирен, зависта искоренета, гневот скротен, мрзливоста протерана,... имаше љубов кон сите,...

Од Верскиот календар на МПЦ (15.09.2019)

Од Верскиот календар на МПЦ (15.09.2019)

Светиот маченик Мамант     Родум од Пафлагонија, од Теодот и Руфина, прочуени христијани. Неговите родители беа фрлени во затвор заради Христовото име. Во затворот прво умре татко му, а потоа мајка...

« »

Наука и Култура

Август 24, 2019

Косаковски дојде на Македокс: „Не правете филмови ако можете да живеете без да правите филмови“

„Не правете филмови ако можете да живеете без да правите филмови“, вели првото од десетте правила за млади документаристи на Косаковски. Како предавач, тој ќе зборува за своите принципи при креацијата на своите синеастички дела и ќе ги претстави своите…
Август 18, 2019
чехов

Карактеристиките на вистински културен човек според Чехов

„Животот има свои услови. За еден човек да биде прифатен меѓу вистински образовани луѓе, тој мора да биде образован“, вели во едно писмо рускиот писател Антон Павлович Чехов кое му го испратил на неговиот помал брат, во кое му напишал и листа на услови што…

Рабиндранат Тагоре:„Погрешно го читаме светот и велиме дека нè залажува.“

Јул 04, 2019 Литература 376
Љубовта е еден од најзастапените и најуниверзалните мотиви во сите уметнички облици.…

Петтата сесија на Охридската школа на природното право

Јул 02, 2019 Научни трудови 273
Првата сесија од овој настан ја отвори акад. Владо Камбовски, раководител на Центарот за…

Доделени наградите „Златен був“ на 9. Филозофски филмски фестивал

Мај 18, 2019 Филм, Театар 374
Рускиот филм „Ноќен разговор со џелат“/ Night Talk With a Hangman и режисерот Јаков…