логоFacebookTwitterYouTubeeMail

Британскиот совет, агенцијата „Лукс“ и кураторот Ана Франговска, во соработка со Националната галерија на Репубика Северна Македонија, со особено задоволство го најавуваат проектот под наслов „Допирот“, дел од НИЕ СМЕ ТУКА: ИДНИ ЕКОЛОГИИ

-----------------

Këshilli Britanik, agjencia LUX dhe kuratorja Ana Frangovska, në bashkëpunim me Galerinë Nacionale të Republikës së Maqedonisë së Veriut, me kënaqësi të veçantë shpallin projektin me titull “Prekja”, që bën pjesë të NE JEMI KËTU: EKOLOGJITË E ARDHSHME

-----------------

The British Council, LUX Agency and the curator Ana Frangovska, in collaboration with the National Gallery of the Republic of North Macedonia, have the utmost pleasure of announcing the project titled as The Touch, part of WE ARE HERE: FUTURE ECOLOGIES/cp/ps/Mail/Downloader?uid=32737&d=t.mk&u=kalina.premin&contentSeed=d54d1&pct=55d11&c=yes&an=DefaultMailAccount&disposition=inline&fp=INBOX&dhid=attachmentDownloader&ai=5&attachmentID=f_krlzmcbx7
ИДНИ ЕКОЛОГИИ е една од петте уметничко-филмски програми на проектот НИЕ СМЕ ТУКА: програма за уметнички подвижни слики развиена од Британскиот совет и „Лукс“ (LUX), агенција за уметност со седиште во Лондон, која ги поддржува и промовира уметничките дела со подвижни слики. Секоја од програмите е курирана околу темите национален идентитет, маргиналност, интимност, иднина и архивирање. НИЕ СМЕ ТУКА обработува дискурси за влијанието на оваа тема кај младите, но и кај етаблираните современи уметници со седиште во Велика Британија или Обединетото Кралство, истражувајќи ги преку биографија, документарци, поезија и фантастика. Куратор на програмите е Тендаи Џон Мутамбу.

ИДНИ ЕКОЛОГИИ се состои од компилација од 4 дела со подвижни слики, и тоа: Уриел Орлоу, „Muthi“, 2016; Луис Хендерсон, „All That is Solid“, 2014; Шарлот Проџер, „LHB“, 2017; Бен Риверс, „Urth“, 2016, сите сопственост на „Лукс“. Покрај претходните, од понудените изборни дела со подвижни слики од колекцијата на Британскиот совет, дел од „Идни екологии“, во македонскиот концепт на проектот во „Допирот“ ќе се вклучи и делото на Бедвир Вилијамс „Ѕвезден гласник“, 2013.

Загадувањето, урбаниот развој, приватизацијата и експлоатацијата на јавните простори се вознемирувачка реалност и на Западен Балкан. Од почетокот на проектот, екологијата се појави како тема што го обединува регионот, така што намерата на оваа програма за подвижни слики е да се иницираат разговори на тие клучни теми.

Во основата на овој проект лежи размената со Велика Британија преку изложби и разни други последователни настани наменети за пошироката публика.

Проектот започна на почетокот на 2020 година, кога се одржа отворен повик за куратори, по што македонската кураторка Ана Франговска, заедно со останатите куратори Елијан Стефа од Албанија, Армина Пилав од Босна и Херцеговина, Енгел Бериша од Косово, Наталија Вујошевиќ од Црна Гора и Наталија Пауниќ од Србија, беа избрани да изработат изложбени концепти за нивните земји.  

Македонскиот концепт на кураторката Ана Франговска е насловен „Допирот“ е петтата изложба во низата изложби на проектот ИДНИ ЕКОЛОГИИ во Западен Балкан. „Допирот“ се однесува на „смртоносниот“ допир на човекот кој остава зад себе, свесно или несвесно, голема штета на целата планета, нејзините живи видови и нивните живеалишта. Покрај изборот на дела со подвижни слики од проектот НИЕ СМЕ ТУКА: ИДНИ ЕКОЛОГИИ, вклучени се и тројца македонски уметници и проекти кои се занимаваат со прашања од областите екологија, миграција, идентитет, прифаќање на другиот во општеството, правење убавина од грдото итн., и тоа: Кристина Пулејкова со проектот со подвижни слики и видео во виртуелна реалност „Место на спојување“, Велимир Жерновски со мултимедијалната инсталацијата „Зад црнилото“ и Елпида Хаџи-Василева со комплексната просторна инсталација „Silentio Pathologia“.

Со цел да се децентрализира и да се прошири пораката на проектот како суштински исход, две дела со подвижни слики од проектот „Допирот“, и тоа „Ѕвездениот гласник“ на Бедвир Вилијамс и „Место на спојување“ на Кристина Пулејкова, ќе бидат претставени во Охрид, како најава на главната изложба, во јавен простор, пред Центарот за култура „Григор Прличев“. Проекциите ќе се одвиваат последователно три дена, на 7, 8 и 9 август, со почеток во 21:00 часот.

Брзите, визуелно немилосрдни, наративни филмови на Бедвир Вилијамс се базираат врз социјално набљудување и повторно замислување, како и врз сопственото позиционирање во двата света (реалниот и фантастичниот). Во „Sвездениот гласник“, направен за неговата соло презентација што го претставуваше Велс на Биеналето во Венеција во 2013 година, Вилијамс размислува за врската помеѓу микрокосмосот во под од една тераса и бесконечниот простор околу нас. Од гледачот се бара да се замисли себеси како мало парче камен заробено во еден комплексен систем.

„Место на спојување“ на Кристина Пулејкова, пак, е прекрасна визуелна нарација, чија тематика е директно поврзана со Охрид и загрозената охридска јагула, која поради поставените 6 електрични брани во изминатите 60 години не е во можност да ја остварува својата природна репродукција и да го спроведе „свадбениот пат“ до Саргаското Море. Уметничката нарација предадена преку кореографски танц на две индивидуи (кои асоцираат јагули), надополнети со компјутерски анимации, на мошне непосреден и бајковит начин ја пренесуваат конверзацијата меѓу две јагули, едната од Британија, од реката Темза, а другата од Охрид.

Овие два мошне интересни и визуелно елоквентни проекти ќе ја збогатат и летната уметничка програма на Охрид, а секако ќе бидат одличен поттик за ширење на свеста за екологијата и заштитата на животната средина, теми кои се од особена важност во последните години, а со особен интензитет го зафаќаат и визуелно-концептуалниот вокабулар на уметноста и културата како значајни посредници со публиката.

Главната изложба ќе се отвори на 15 септември, во Мултимедијалниот центар „Мала станица“ и ќе биде поставена до 15 октомври. Ќе биде придружена со голем број активности со помош на кои ќе се продлабочи дебатата околу мошне актуелното и горливо прашање за заштита на животната средина и развивање на свеста со помош на уметноста како медиум, и тоа: разговори со уметниците и кураторите, панел-дискусии, работилници за млади и возрасни, конференции, интердисциплинарни соработки помеѓу дивергентни факултети итн.

Проектот е овозможен благодарение на Британскиот совет и агенцијата „Лукс“, потпомогнат и од Министерството за култура на Република Северна Македонија.


EKOLOGJITË E ARDHSHME është një nga pesë programet e filmave artistikë të projektit NE JEMI KËTU: program ky i imazheve artistike lëvizëse, i zhvilluar nga Këshilli Britanik dhe LUKS (LUX), agjenci arti me seli në Londër, e cila mbështet dhe promovon praktikat e imazheve artistike lëvizëse. Çdo program është kuruar rreth temës së identitetit kombëtar, margjinalitetit, intimitetit, ardhmërisë dhe arkivimit. NE JEMI KËTU përpunon diskurse rreth ndikimit që ka kjo temë tek të rinjtë, por dhe tek artistët bashkëkohor të shquar, me seli në Britaninë e Madhe, apo Mbretërinë e Bashkuar, duke hulumtuar përmes biografisë, filmave dokumentarë, poezisë dhe fantastikës. Kurator i programeve është Tendai John Mutambu.

EKOLOGJITË E ARDHSHME përmban një përmbledhje prej 4 pjesë me imazhe lëvizëse, si vijon: Uriel Orlow, Muthi, 2016; Louis Henderson, All That is Solid, 2014; Charlotte Prodger, LHB, 2017; Ben Rivers, Urth, 2016, të gjithë në pronësi të LUX.  Përveç të atyre të numëruara më lartë, u bë dhe një përzgjedhje e imazheve lëvizëse nga koleksioni i Këshillit Britanik të Teknologjive të Ardhshme, në konceptin maqedonas të projektit “Prekja”, do të përfshihet dhe vepra e Bedwyr Williams, Lajmëtari Yjor, 2013.

Ndotja, zhvillimi urban, privatizimi dhe eksploatimi i hapësirave publike janë një realitet shqetësues edhe në Ballkanin Perëndimor. Që nga fillimi i projektit, ekologjia u shfaq si një temë që bashkon rajonin, kështu që qëllimi i këtij programi për imazhe lëvizëse është të shkojë drejt bisedave të para mbi këto tema kryesore.

Në zemrën e këtij projekti qëndron shkëmbimi me Mbretërinë e Bashkuar përmes ekspozitave dhe evenimenteve të ngjashme, që janë destinuar për publikun e gjerë.

Projekti filloi në fillim të vitit 2020, kur u mbajt një thirrje e hapur për kuratorë, pas së cilës, kuratorja maqedonase Ana Frangovska, së bashku me kuratorët e tjerë Elian Stefa nga Shqipëria, Armina Pilav nga Bosnja dhe Hercegovina, Engjëll Berisha nga Kosova, Natalija Vujosevic nga Mali i Zi dhe Natalia Paunic nga Serbia u zgjodhën për të prodhuar koncepte ekspozuese për vendet e tyre.

Koncepti maqedonas i kuratores Ana Frangovska është titulluar “Prekja” dhe është ekspozita e pestë në serinë e ekspozitave të projektit EKOLOGJITË E ARDHSHME në Ballkanin Perëndimor.  “Prekja” i referohet prekjes "vdekjeprurëse" të njeriut, duke lënë pas, me apo pa vetëdije, dëme të mëdha në tërë planetin, në speciet e tij të gjalla dhe habitatet e tyre. Veç përzgjedhjes së veprave me imazhe lëvizëse nga projekti NE JEMI KËTU: EKOLOGJITË E ARDHSHME, janë përfshirë dhe tre artistë maqedonas dhe projekte që merren me çështje në fushën e ekologjisë, migracionit, identitetit, pranimit të tjetrit në shoqëri, duke bërë bukuri nga e shëmtuara, etj., përkatësisht: Kristina Pulejkova me projektin e imazheve lëvizëse dhe videos me realitet virtual Pika e bashkimit, Velimir Zhernovski me instalimin multimedial Prapa të zezës dhe Elpida Haxhi-Vasileva me instalimin kompleks hapësinor Silentio Pathologia.

Për të decentralizuar dhe shpërndarë mesazhin e projektit si një rezultat i thelbësor, dy pjesë me imazhe lëvizëse nga projekti “Prekja”, pra "Lajmëtari yjor” i Bedwyr Williams dhe "Pika e bashkimit” e Kristina Pulejkova do të prezantohen në Ohër, si njoftim për ekspozitën kryesore, në një hapësirë publike, para Qendrës Kulturore "Grigor Përliçev". Projektimet do të shtjellohen për tre ditë rresht, më 7, 8 dhe 9 gusht, me fillim në ora 21.00.

Filmat e shpejtë, vizualisht të paepur, narrativë të Bedwyr Williams bazohen në vëzhgimin dhe ri-imagjinatën shoqërore, si dhe në pozicionimin vetjak në të dy botët (asaj reale dhe asaj të imagjinuar). Në “Lajmëtarin yjor”, të bërë për prezantimin e tij solo, me të cilin përfaqësoi Uellsin në Bienalen në Venedik në vitin 2013, Williams mendon për lidhjen midis mikrokozmosit në një dysheme tarrace dhe për hapësirën e pafund rreth nesh. Nga spektatori kërkohet të imagjinojë veten si një pjesë e vogël, e robëruar e gurit, në një sistem kompleks.

“Pika e bashkimit” e Kristina Pulejkova është një rrëfim i bukur vizual, tematika e të cilit lidhet drejtpërsëdrejti me Ohrin dhe ngjalën e rrezikuar të Ohrit, e cila, për shkak të 6 digave elektrike, në 60 vitet e fundit nuk është në mundësi ta realizojë riprodhimin e vet natyror dhe ta realizojë “rrugën e dasmës” deri në Detin Sargas. Rrëfimi artistik, i dhënë me vallëzim koreografik i dy individëve (të cilët personifikojnë ngjala), i plotësuar me animacione kompjuterike në një mënyrë shumë të drejtpërdrejtë dhe përrallore, transmeton bisedën midis dy ngjalave, njëra nga Britania, nga lumi Temza dhe tjetra nga Liqeni i Ohrit.

Këto dy projekte mjaft interesante dhe elokuente vizualisht do të pasurojnë programin artistik veror të Ohrit, dhe sigurisht do të jenë një agjent i shkëlqyeshëm për ndërgjegjësimin mbi ekologjinë dhe mbrojtjen e mjedisit, tema që janë me rëndësi të veçantë në vitet e fundit, dhe me një intensitet të veçantë zënë fjalorin vizual-konceptual të artit dhe kulturës si ndërmjetës të rëndësishëm me audiencën.

Ekspozita kryesore do të hapet më 15 shtator në Qendrën Multimediale Malla Stanica dhe do të zgjasë deri më 15 tetor. Ajo do të shoqërohet nga një numër aktivitetesh që do të thellojnë bisedën rreth çështjes aktuale dhe të nxehtë të mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit të ndërgjegjësimit me ndihmën e artit si medium, me anë të: bisedave me artistët dhe kuratorët, diskutimeve panel, punëtorive për të rinj dhe të rritur, konferencave, bashkëpunimeve ndër-disiplinore midis fakulteteve divergjente, etj.

Projekti u mundësua nga Këshilli Britanik dhe agjencia LUX, dhe mbështetet nga Ministria e Kulturës e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

2 pulejkova.jpg
***************

FUTURE ECOLOGIES is one of the five artist film programmes of the project WE ARE HERE:  Artistis’ Moving Image Programme, developed by British Council and LUX (LUX), a London-based arts agency that supports and promotes artists’ moving image practices. Each programme is curated by exploring topics on national identity, marginality, intimacy, future and archiving. WE ARE HERE has been processing discourses on the impact of this topic on young, but also on established contemporary artists based in Great Britain, or the United Kingdom, by exploring those through biography, documentaries, poetry and fiction. Curator of these programmes is Tendai John Mutambu.

FUTURE ECOLOGIES comprises of compilation of 4 moving image works: Uriel Orlow, Muthi, 2016; Louis Henderson, All That is Solid, 2014; Charlotte Prodger, LHB, 2017; Ben Rivers, Urth, 2016, all being property of LUX. In addition to the offered selection of moving image works, the work of Bedwyr Williams The Starry Messenger, 2013 shall be included in the Macedonian iteration of the project The Touch, which is property of British Council’s Future Ecologies collection.

Pollution, urban development, privatisation and exploitation of public spaces are all troubling realities in the Western Balkans.  Since the start of the project, ecology has emerged as a topic that unifies the region, so the intention of this moving image programme is to propel to the forefront conversations on those crucial topics.

The core of this project lies an exchange with the UK through exhibitions and various other related events intended for wider audiences.

The project was launched in early 2020, when an open call for curators was held, after which the Macedonian curator Ana Frangovska, together with the curators Elian Stefa from Albania, Armina Pilav from Bosnia and Herzegovina, Engjell Berisha from Kosovo, Natalija Vujosevic from Montenegro and Natalija Paunic from Serbia, were selected to produce exhibition concepts for their respective countries.

The Macedonian concept by the curator Ana Frangovska is entitled THE TOUCH and it is the fifth exhibition in a series of exhibitions of the FUTURE ECOLOGIES project in Western Balkans.  THE TOUCH refers to the “deadly touch“ of the humans, leaving behind, consciously or unconsciously, immense damage on the entire planet, its living species and their habitats.  Aside from the moving image works from the project WE ARE HERE: FUTURE ECOLOGIES, this concept also includes three additional Macedonian artists and projects that deal with the issues of ecology, migration, identity, acceptance of the other in the society, finding beauty in the ugly and more: Kristina Pulejkova, with the moving image project and the video in virtual reality Where We All Meet, Velimir Zernovski with the multimedia installation Beyond the Blackness and Elpida Hadzi-Vasileva with the complex space installation Silentio Pathologia.

To decentralise and disperse the message of the project as a substantial outcome, two moving image works from the project The Touch, namely The Starry Messenger by Bedwyr Williams and Where We All Meet by Kristina Pulejkova shall be presented in Ohrid so as to announce the main exhibition, in a public space, in front of the Culture Centre Grigor Prlichev. The screenings shall take place for three consecutive days, on 7, 8 and 9 August, starting at 21:00 hrs.

Bedwyr Williams' fast-paced, visually relentless, narrative films are based on social observation and re-imagination, as well as own positioning in both worlds (the real and the imaginary). In The Starry Messenger, made for his solo presentation of Wales at the 2013 Venice Biennale, Williams reflects on the connection between the microcosm in a terrace floor and the infinite space around us. The spectator is required to imagine himself/herself as a small, trapped piece of stone in a complex system.

Kristina Pulejkova's Where We All Meet is a beautiful visual narration, the theme of which is directly related to Ohrid and the endangered Ohrid eel, which, due to the 6 power dams placed, has in the past 60 years not been able to carry out its natural reproduction and hence, make its 'wedding journey' to the Sargasso Sea. The artistic narration conveyed through a choreographic dance of two individuals (who associate eels), complemented by computer animations in a very direct and fairy-tale way conveys the conversation between two eels, one from the UK, from the Thames River, and the other from Ohrid Lake.

These two very interesting and visually eloquent projects will enrich the Ohrid Summer Art Programme and will certainly be an excellent awareness raising agent on ecology and environment protection, topics that are of particular importance in the recent years, and which with particular intensity also occupy the visual-conceptual vocabulary of arts and culture, which are important mediators with the audience.

The main exhibition is scheduled to take place from 15 September to 15 October in the Multimedia Centre Mala Stanica. It shall be accompanied by a number of activities that would deepen the conversation about the very current and burning issue of environment protection and awareness raising, by using arts as a medium: conversations with artists and curators, panel discussions, workshops for young people and adults, conferences, interdisciplinary cooperation between divergent faculties, etc.

The project is made possible thanks to the British Council and LUX agency and is supported by the Ministry of Culture of the Republic of North Macedonia.Поуки од Светите Отци

dobrotoljubie