логоFacebook  Twitter  YouTube  eMail

Уште необјавено

НАУЧЕН СОБИР:
МАКЕДОНЦИТЕ СО ИСЛАМСКА РЕЛИГИЈА
ВО ИСТОРИСКИ И СОВРЕМЕН КОНТЕКСТ


НУ, 29 јуни 2015 (понеделник), 9,30 часот
 
П Р О Г Р А М А


09.30–10.00    ПОЗДРАВНИ ОБРАЌАЊА

академик Владо Камбовски, претседател на Македонската академија на науките и уметностите
проф. д-р Драги Ѓорѓиев, директор на Институтот за национална историја
проф. д-р Валентина Божиновска, директор на Комисијата за односи   со верските заедници и религиозните групи
Исмаил Бојда, претседател на Сојузот на Македонците со исламска религија


10.00–10.50        ПРВА СЕСИЈА

Модератор: проф. д-р Драги Ѓорѓиев

Катица Ќулавкова
Македонците со исламска вероисповед во контекст на теориите
на идентитетот (етнички, религиски и културен)

Драги Ѓорѓиев
Македонците муслимани: некои историски дилеми
и актуелни контроверзи

Илија Ацески
Македонците со исламска религија во ерата
на глобализација и мултикултурализам

Стефан Влахов Мицов
Македонците муслимани – дел од македонската голгота

Васил Дрвошанов
Јазикот е македонска препознатливост


10.50–11.40        ВТОРА СЕСИЈА

Модератор: проф. д-р Аница Драговиќ

Аница Драговиќ
Развојот на населението во Република Македонија
и промените во демографската структура (1948–2002)

Тања Каракамишева-Јовановска
Религијата, правото и политиката – уставно-правните
предизвици на секуларизмот

Борче Илиевски
Иселувањето на македонското муслиманско
население во Турција (од Балканските војни
 до средината на шеесеттите години на XX век)

 
Арслан Зекјуроски
Процесот на исламизација и промените на демографската
структура во Р. Македонија

Марио Шаревски
Географската разместеност и етнографските одлики
 на Македонците муслимани во Македонија

11.40–12.30        ТРЕТА СЕСИЈА

Модератор: проф. д-р Зоран Матевски

Драгица Поповска
Антрополошките перспективи на етничкиот и религискиот идентитет:
Врз примерот на Македонците со муслиманска вероисповед

Зоран Матевски
Персоналниот и колективниот идентитет
на Македонците со исламска религија

Мирјана Мирчевска
Улогата на религијата во јавниот дискурс при конструирање на етничкиот идентитет: Современи македонски случувања

Страшко Стојановски
Идентитетот кај Македонците муслимани: помеѓу етно-лингвистичките карактеристики и политичката мобилизација

Огнен Коцевски
Јазикот како идентитетска категоризација
во творештвото на Саме Жерноски

12.30–13.00    ПАУЗА

13.00–13.50    ЧЕТВРТА СЕСИЈА

Модератор: проф. д-р Ѓорѓи Малковски

Маја Ангеловска-Панова
По трагите на изгубената апостаза: феноменот на Богомилството

Ѓорѓи Малковски
Македонците муслимани во текот на Втората светска војна (1941–1945)

Идриз Идризоски
Историските и политичките прилики за време
на исламизацијата и колонизацијата во Западна Македонија

Фатмир Имеровски
Македонците со исламска религија во перидот
на Југословенската федерација (1945–1991)

Љатиф Пајкоски
Македонците со исламска религија во периодот
по осамостојувањето на Република Македонија


13.50–15.00        ПЕТТА СЕСИЈА

Модератор: проф. д-р Зоранчо Малинов

Зоранчо Малинов 
Летник и Невруз – предисламските елементи
поврзани со доаѓањето на пролетта во обредниот календар
на Македонците со исламска религија

Јасмина Ристовска-Пиличкова
Идентитетскиот код на народниот костум
кај Македонците со исламска вероисповед
од регионот на Дебарско

Весна Петревска
Статусот „невеста“ во обредноста и делови
од носијата кај Македонците со исламска религија

Трајко Петровски
Ѓурѓовденските обичаи и песни кај Македонците
со исламска религија

Владимир Јаневски
Играта Калочоина во Западна Македонија

Мелита Ивановска
Обредната пејачка традиција од пролетниот
циклус кај Македонците со исламска религија
во Долна Река

Тимко Чичаковски
Дувачкиот инструмент борија, во пределот Долна Река


15.00–15.30        ДИСКУСИЈА

15.30            КОКТЕЛПоуки од Светите Отци

dobrotoljubie