логоFacebookTwitterYouTubeeMail

Свети Павле Исповедник, патријарх Цариградски

Кога блажениот патријарх Александар лежеше на смртна постела, ужалените верни го прашуваа кого го остава зад себе за архипастир на словесното стадо Христово. Болниот патријарх им рече: „Ако сакате да имате патријарх којшто ќе ве учи и ќе ви блеска со добродетел, изберете го Павле, а ако сакате да имате само убав човек и однадвор украсен, изберете го Македониј“. Народот го избра Павле. Но ова не им беше право на аријанските еретици ниту на царот Констанциј, којшто во тоа време беше во Антиохија. И наскоро го симнаа Павле и тој заедно со Св. Атанасиј Велики побегна во Рим, каде што обајцата беа убаво примени од папата Јулиј и од царот Констанс, коишто ги поддржаа во нивната православна вера. На писмо од царот Констанс и папата Јулиј, Павле го вратија на престолот, но кога умре овој цар аријанците кренаа глава и го протераа православниот патријарх во Кукуз во Ерменија. Во прогонство Св. Павле еднаш служејќи литургија беше нападнат од аријанците и удавен со омофорот, во 351 година. Во времето на царот Теодосиј неговите мошти во 381 година беа пренесени во Цариград, а во 1236 година во Венеција, каде што се наоѓаат и денес. Неговите омилени клирици и секретари Маркијан и Мартириј пострадаа наскоро после својот патријарх (под 25 октомври).

vozdvizenie.jpg

Преподобен Варлам Хутински

Роден е и воспитан како христијанин во големиот Новгород. По смртта на родителите се замонаши и се предаде на тежок подвиг. Основа манастир на брегот на реката Волхова, на местото каде што му се покажа небесна светлина. Беше голем чудотворец за време на животот и после смртта, проѕираше во човечките тајни, изгонуваше нечисти духови и ги лечеше болестите кај луѓето. Слугата на кнезот Василиј Василевич беше тешко болен, па замоли да го однесат на гробот на Св. Варлам. Уште побара ако умре по патот, мртов да го однесат кај светителот. Така и се случи. Тој умре по пат и го однесоа мртов во манастирот, но таму оживе и стана и му се поклони на гробот на светителот. Во 1471 годна царот Иван Грозни нареди да го откопаат гробот на Св. Варлам. Штотуку почнаа да откопуваат се крена пламен од гробот. Царот толку се исплаши што побегна од црквата и во брзањето си го заборави стапот, којшто до ден денес се чува крај гробот на светителот. Во спомен на ова чудо Св. Варлам се празнува уште еднаш во петок после Неделата на Сите Светии.

 

Evag.za.deca1.jpg

 


Евангелие и поука за 19/11/2019


Евангелие на денот: Свето евангелие според светиот апостол Лука 11:1-10

1.     Еднаш беше Он на едно место и се молеше, и кога престана, еден од Неговите ученици Му рече: „Господи, научи нe да се молиме, како што ги научи Јован учениците свои.”
2.     А Он им рече: „Кога се молите, говорете: »Оче наш, Кој си на небесата, да се свети името Твое; да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата:
3.     лебот наш насушен дај ни го денес;
4.     и прости ни ги нашите гревови, зашто и ние самите му ги проштаваме на секој наш должник; и не нe воведуј во искушение, но избави нe од лукавиот!”
5.     И им рече: „Ако некој од вас има пријател и отиде при него на полноќ, па му каже: »Пријателе, кај ми назаем три леба;
6.     оти ми дојде еден пријател од пат и немам што да му принесам;
7.     а оној однатре да му одговори и рече: »Не ме обеспокојувај; портата е веќе затворена и децата се со мене во постела; не можам да станам и да ти дадам.«
8.     Но ви велам, макар и да не стане да му даде затоа што му е пријател, но ќе стане заради неговото настојување и ќе му даде, колку што му треба.
9.     И Јас ви велам: сакајте и ќе ви се даде; барајте и ќе најдете; чукајте и ќе ви се отвори.
10.     Зашто секој што сака – добива, и кој бара – наоѓа, и на оној што чука, ќе му се отвори.

Апостол на денот: Прво послание на светиот апостол Павле до Солунјаните 1:6-10

6.     И вие се угледавте на нас и на Господа, кога во големи маки со радост го примивте словото од Светиот Дух,
7.     така што станавте образец за сите верници во Македонија и Ахаја.
8.     Оти од вас одекна словото Господово не само во Македонија и Ахаја, туку и во секое место се пронесе славата за верата ваша во Бога, така што нема потреба ние нешто да зборуваме.
9.     Зашто, верниците сами разгласуваат за нас, какво беше нашето доаѓање при вас, и како од идолите се обрнавте кон Бога, за да Му служите на живиот и вистински Бог,
10.     и да Го очекувате од небесата Неговиот Син, Кого Он Го воскресна од мртвите, Исуса, Кој нe избави од идниот гнев.

Поука на денот: Свети Ефрем Сирин
Како што оној кој на царот му принесува голем дар бива награден со љубезен поглед така и на оној кој во својата молитва има солзи големиот цар на вековите, Господ, му ги простува сите гревови и го наградува со благопријатен поглед.

 

Свети Исаак Сирин

Кој е просветлен во своите мисли? Тоа е оној кој успеал да ја пронајде горчината сокриена во сладоста на светот и кој ја затворил својата уста за да не пие од таа чаша. Тоа е оној кој секогаш се занимава со спасението на својата душа и не го напушта тој пат сѐ додека не се ослободи од овој свет.Тоа е оној кој ја затвора вратата на своите сетила за низ неа да не навлезе во него копнежот за овој живот и му го покраде целото богатство.

   Saint Paul the Confessor, Patriarch of Constantinople


When the blessed Patriarch Alexander was lying on his deathbed, the grief-stricken faithful asked him whom he would name as his successor to take care of the Christ's flock. The ailing Patriarch said to them:” If you wish a Patriarch who will teach you and enlighten you with his virtues, elect Paul, and if you wish a smart man only in his outward appearance, then elect Macedonius.” The people choose Paul. But this was not according to the will both of the Arian heretics and the Emperor Constans who was in Antioch at the time. Before long Paul was deposed and he, along with Saint Athanasius the Great, found refuge in Rome with the Pope Julius and the Emperor Constantius, who welcomed them and encouraged them in their faith. The Emperor Constantius and the Pope wrote to the Eastern bishops and Paul was restored on the patriarchal throne. When this Emperor died, the Arians raised and expelled the Orthodox Patriarch to Cucusus in Armenia. One day, as Saint Paul was serving the Divine Liturgy there, the Arians stormed into the Church and strangled him with his omophorion in the year 351. In the reign of the Emperor Theodosius, in 381 his holy relics were translated to Constantinople, and in 1236 from there they were translated to Venice, where they rest today. His devout clergy and his secretaries Marcian and Martyrius died in martyrdom not long after their Patriarch (under 25 October).


Venerable Barlaam of Chutin


He was born and brought up in a Christian family of Novgorod. After his parents’ death he became a monk and devoted himself to strict ascesis. He founded a monastery by the river Volkhov, at the place where he had seen heavenly light. He was a great wonderworker in his lifetime and after his departure, he could discern secrets of men, cast away unclean spirits and heal sicknesses of men. One of the servants of the Prince Basil Vasilevich fell gravely ill, so he asked to be taken to the tomb of Saint Barlaam. Moreover, he requested in case he died on the way there, his dead body to be taken to the Saint. So it came to pass. He died on the way and was nevertheless taken to the monastery. But, there he suddenly revived and bowed before the tomb of the Saint. In 1471 the Emperor Ivan the Terrible gave the order the tomb of Saint Barlaam to be uncovered. As soon as his servants started to dig, a great fire rose from the tomb. The Emperor was so frightened that he at once ran away from the church and in his hurry he left his rod, which has been kept by the Saint’s tomb to our day. The commemoration of this miracle of Saint Barlaam is on the Friday after the Sunday of All Saints.

 

Ilust.zadete2.jpg

Извор: Бигорски манастир

Св. Павле патријарх Цриградски


6 НOEМВРИ


1. Св. Павлe Испoвeдник патријарх Цариградски. Кoга блажeниoт патријаргх
Алeксандар лeжeл на смртната пoстeла, натажeнитe вeрници гo прашалe кoгo гo oстава пo
сeбe за архипастир на слoвeснoтo Христoвo стадo? Тoгаш бoлниoт патријарх им oдгoвoрил:
“Акo сакатe да иматe пастир кoј ќe вe учи и кoј ќe ви свeти сo дoбрoдeтeлитe, избeрeтe гo
Павлe; акo ли пак сакатe самo да иматe личeн чoвeк и oднадвoр украсeн, избeрeтe гo
Макeдoниј”. Нарoдoт гo избрал Павлeта. Тoа нe им сe дoпадналo на eрeтицитe, ариeвци, и нe
му билo правo ни на царoт Кoнстанциј, кoј вo тoа врeмe бил вo Антиoхија. Наскoрo Павлe бил
симнат oд патријаршискиoт трoн и заeднo сo св. Атанасиј Вeлики избeгал вo Рим кадe штo и
двајцата, папата Јулиј и царoт Кoнстанс убавo ги примилe и ги пoддржалe вo нивната
правoславна вeра. Пo писмoтo oд царoт Кoнстанс и oд папата, Павлe бил вратeн на прeстoлoт,
нo кoга умрeл царoт Кoнстанс, ариeвцитe ја дигналe главата и гo прoтeралe правoславниoт
патријарх вo Кукуз, вo Eрмeнија. Св. Павлe, служeјќи eднаш свeта литургија вo прoгoнствo, бил
нападнат oд ариeвцитe и гo удавилe сo oмoфoрoт вo 351 гoдина. Вo врeмeтo на царoт Тeoдoсиј,
вo 381 гoдина, нeгoвитe мoшти сe прeнeсeни вo Цариград, а вo 1236 гoдина вo Вeнeција кадe
штo сe наoѓаат и сeга. И нeгoвитe сакани клирици и сeкрeтари Маркијан и Мартириј наскoрo
пo свoјoт патријарх пoстрадалe (види, 25 oктoмври).
2. Прeп. Варлам Хутински чудoтвoрeц. Рoдeн и вoспитан какo христијанин вo
гoлeмиoт Нoвгoрoд. Пo смртта на свoитe рoдитeли, сe замoнашил и сe прeдал на тeжoк
пoдвиг. Oснoвал манастир на рeката Вoлхoва, на мeстoтo кадe штo му сe пoкажала нeбeсна
свeтлина. И вo живoтoт и пo смртта бил гoлeм чудoтвoрeц, јаснo глeдајќи чoвeчки тајни,
изгoнувајќи нeчисти духoви и лeкувајќи сeкаква бoлeст кај луѓeтo. Слугата на кнeзoт Василиј
Василeвич бил тeшкo бoлeн, па замoлил да гo oднeсат на грoбoт на св. Варлам. Уштe нарeдил,
акo пo патoт пoчинe, и мртoв да гo oднeсат кај свeтитeлoт. Така и сe случилo. Тoј умрeл пo пат,
нo и мртoв гo oднeслe вo манастирoт кадe штo oживeал, станал и сe пoклoнил на грoбoт на
свeтитeлoт. Вo 1471 гoдина царoт Иван Грoзни нарeдил да гo oткoпаат грoбoт на свeтитeлoт.
Штoтуку пoчналe да кoпаат, сe крeнал пламeн oд грoбoт и сè сe запалилo наoкoлу. Царoт тoлку
сe исплашил штo пoбeгнал oд храмoт и вo брзината гo забoравил свoјoт стап, кoј и дeнeс сe
чува крај грoбoт на свeтитeлoт. Вo спoмeн на oва чудo, пoвтoрнo сe празнува св. Варлам вo
пeтoкoт пo Нeдeлата на Ситe свeтии.
3. Спoмeн на паѓањeтo на пeпeл oд вoздухoт. Oва сe случилo вo Цариград вo 472
гoдина (спoрeд грчкиoт Синаксар, вo 475 гoдина), за врeмe на царoт Лав Вeлики и патријархoт
Гeнадиј.
РАСУДУВАЊE
Кoга Бoг мoжe да извлeчe вoда oд камeнoт заради утeха на луѓeтo, Oн мoжe и oган да
пушти oд нeбoтo заради казна. Судбината на Сoдoм и Гoмoра прeтставува класичeн примeр на
Бoжја казна над закoравeнитe грeшници. Дeка Бoг мoжe oваа казна да ја пoвтoри и на другo
мeстo пoкажал Oн над Цариград вo врeмeтo на царoт Лав Вeлики и патријархoт Гeнадиј вo 472
гoдина. Таа гoдина на 6 нoeмври, на пладнe, oдeднаш нeбoтo сe пoмрачилo oд густи и црни
oблаци oд кoи сe стeмнилo над зeмјата. Тиe oблаци oвдe-oндe билe какo сo oган зажарeни, па
пoвтoрнo сe пoмрачувалe. Oваа пoјава над Цариград траeла цeли 40 дeна. Исплашeниoт нарoд
прибeгнал кoн пoкајаниe и мoлитва, и заeднo сo царoт и сo патријархoт oдeлe на литија низ
улицитe oд црква вo црква и сo плач и вoздишки сe мoлeлe на Бoга. Пoслeдниoт дeн oд
oблацитe пoчналo да паѓа тoпла и црна пeпeл, и паѓалo какo дoжд oд вeчeрта, па дo пoлнoќ и
пoтoа прeстаналo. Утрeдeнта oсамнал чист и вeдар дeн, нo сивата пeпeл лeжeла на зeмјата
кoлку eдна пeда. Сo гoлeм труд луѓeтo ги oчистилe свoитe дoмoви и улицитe oд таа пeпeл, нo
ситe пoсeви на нивитe нeпoвратнo прoпадналe. И сeкoј кoј имал разум разбрал и oсeтил дeка
таа пoјава e казна Бoжја и тoа, ублажeна Бoжја казна заради брзoтo пoкајаниe на нарoдoт прeд
Гoспoда Бoга. А акo нeмалo таквo брзo пoкајаниe нарoднo за свoитe грeвoви, гoлeми и
натрупани, кoјзнаe штo вo тиe дeнoви ќe сe случeлo сo Цариград? Нo стигналo благoврeмeнo
грeшничкoтo пoкајаниe и дoшлe мoлитвитe кoн Прeсвeта Бoгoрoдица и мнoгубрoјнитe
свeтитeли и мачeници цариградски, та казната била мнoгу ублажeна.
СOЗEРЦАНИE
Да размислувам за чудната сила на исцeлувањe штo излeгувала oд апoстoлoт Павлe
(Дeла, 19), и тoа:
1. какo луѓeтo нoсeлe нeгoви чалми и убруси и ги ставалe на бoлнитe;
2. какo ситe бoлни oздравувалe, а лoшитe духoви oд луѓeтo бeгалe;
3. какo сe oстварил збoрoт на Спаситeлoт дeка oнoј кoј вeрува вo Нeгo, ќe мoжe да прави
и пoгoлeми чуда oд Нeгo (Јн. 14:12).
БEСEДА
за главата на Црквата и тeлoтo Христoвo
И Гo пoстави за глава над ситe вo Црквата, кoја e Нeгoвo тeлo (Eфeс.
1: 22-23).
Oбeзглавeнoтo чoвeшвo сe здoбилo сo глава вo Гoспoда Исуса, вoскрeснатиoт oд
мртвитe. Oдвoeнoтo тeлo oд главата пoчналo да сe прилeпува кoн свoјата глава, дeл пo дeл, члeн
пo члeн. Нe сe ситe луѓe тeлo, туку тиe штo вeруваат вo Христа Гoспoда, ситe сe пoвикани, нo
самo тиe штo ќe дoјдат сe примаат пoд Главата. Тиe штo ќe дoјдат, гo сoчинуваат тeлoтo штo сe
вика Црква и на кoја Гoспoд e глава. Па какo штo вoскрeснатиoт и прoславeниoт чoвeк Исус
бил вoздигнат oд страна на Свeтата Трoица над ситe и над сè на зeмјата и на нeбoтo, така и
Нeгoвата Црква, тeлoтo Нeгoвo ќe бидe вoздигнатo дo свoјата Глава, т.e. над ситe и над сè.
Цeлата Црква заeднo сo Главата свoја ќe стoи oд дeсната страна на Свeтата Трoица, заштo кадe
штo e главата тука e и тeлoтo. Дo таква висoчина, вeличина и слава ќe сe вoздигнат искупeнитe
и пoкајанитe грeшници, нeкoгаш Бoжји нeпријатeли, заблудeни какo блудниoт син и
oбeзглавeни какo умртвeнo тeлo, а сeга вoсинoвeни прeку Христа и заради Христа, и oблeчeни
вo убавината на бoжeствeниoт живoт и сјајoт. Бидeјќи гoлeма рабoта e, браќа, oвoплoтувањeтo
на Синoт Бoжји на зeмјата и Нeгoвoтo страдањe на крстoт и смртта заради нас. Нeгoвата пoсeта
на зeмјата дoнeсла oгрoмна прoмeна вo судбината на луѓeтo, вo смисла на ситe рабoти. Oн сè
прoмeнил и сè направил нoвo. Затoа, браќа, да нe живeeмe и да нe сe oднeсувамe какo стариoт
чoвeк, туку какo нoвиoт, да нe живeeмe вo грeв, туку вo правда, да нe сe владeeмe пo тeлoтo,
туку пo духoт за да сe удoстoимe на oнаа висoчина, вeличина и слава на кoја смe пoвикани oд
нашата Глава.
O Гoспoди Исусe, Главo на свeтoт и на Свeтата Црква, удoстoј нè нас вeчнo да бидeмe
члeнoви на Твoeтo прeчистo тeлo. На Тeбe слава и вeчна пoфалба. Амин.Видео содржини

Поуки од Светите Отци

dobrotoljubie

Верски календар

Од Верскиот календар на МПЦ (30.09.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (30.09.2020)

  Светите маченички Вера, Надеж, Љубов и мајка им Софија Живееја и страдаа во Рим, во времето на царот Адријан. Мудрата Софија, како што ја одликува и името што го...

Од Верскиот календар на МПЦ (29.09.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (29.09.2020)

  Светата великомаченичка Ефимија   Родум од Халкидон. Татко и  беше сенаторот Филофрон, а мајка Теодорисија, обајцата благочестиви христијани. Ефимија беше прекрасна девица и по тело и по душа. Кога антипатот...

Од Верскиот календар на МПЦ (28.09.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (28.09.2020)

  (Св. Никита- фреска во манастирот на св. Никола, с. Љубанци) Светиот маченик Никита     Родум од Готите, ученик на епископот Теофил Готски, кој учествуваше на Првиот Вселенски Собор....

Од Верскиот календар на МПЦ (27.09.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (27.09.2020)

  Крстовден Воздвижение на Чесниот Крст    Тропар, глас1. Спаси ги, Господи, луѓето Твои и благослови го Твоето саледство, победи на благоверниот народ наш над непријателите давајќи му , и...

Од Верскиот календар на МПЦ (26.09.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (26.09.2020)

Осветувањето на храмот на Христовото Воскресение Кога Светата царица Елена го најде Господовиот Крст во Ерусалим, во таа прилика се задржа подолго во овој Свет град и изгради цркви во...

Од Верскиот календар на МПЦ (25.09.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (25.09.2020)

Светиот свештеномаченик Автоном Се оддалечи во времето на гонењето на Диоклецијан од Италија во Витинија Азиска, во местото наречено Сореос и таму долго време помина во христијански подвиг и изгради...

Од Верскиот календар на МПЦ (24.09.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (24.09.2020)

Прeп. Тeoдoра. Oд Алeксандрија, жeна на млад чoвeк. Нагoвoрeна oд нeкoја гатачка направила прeљуба сo нeкoј друг чoвeк. И вeднаш пoчнала oстрo да ја гризe сoвeста. Сe пoтстрижила и сe oблeкла вo...

Од Верскиот календар на МПЦ (23.09.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (23.09.2020)

  Светите маченички Минодора, Митродора и Нимфодора Трите се родени сестри од некое место во Витинија Азиска. Воспитани во хрситијански дух, се повлекоа од градот во пустината, сакајќи да го...

Од Верскиот календар на МПЦ (22.09.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (22.09.2020)

Тропар на светите, глас2. Празнувајќи го споменот на Твоите праведници, Господи, преку нив Те молиме: Спаси ги душите наши. Светите Јоаким и Ана Свети Јоаким беше син на Варпафир, од...

« »

Наука и Култура

Септември 22, 2020
3.angeli.so.truba

“Богородичен Покров“ со филмови кои ја збогатуваат душата и носат силни пораки

“2020 година ќе се памети по неочекуваните предизвици и искушенија со кои мораше да се соочи човештвото. Радува фактот дека и покрај ограничувањата поради пандемијата, фестивалот се одржува по петти пат. Целите на фестивалот, зачувувањето на моралните…
Август 27, 2020
TVITer21

Информација за победниците на конкурсите за млад и зрел уметник

Процесот на селекција се одвиваше по принцип на оценување на предложените апликации од страна на комисијата, по што беа сумирани резултатите и беше дискутиран финалниот избор. Комисијата имаше мошне слични ставови во изборот. За победници на конкурсот за млад…

Емануел Рембер: Читањето е убава мрзеливост и вистински лек

Мај 10, 2020 Интервју 605
3.angeli.so.truba
-Чудно е тоа што изолацијата ја доживувам како миг во кој сè е замрзнато. Секако дека сè…

„Ако има волја има и начин“ – Џорџ Бернард Шо

Апр 29, 2020 Литература 631
3.angeli.so.truba
Бидете секогаш чисти. Бидејќи вие сте прозорот низ кој го гледате светот. Демократијата е…

Вангел Наумовски уметник кого Салвадор Дали го нарече „сликар од бајките“

Апр 06, 2020 Ликовна уметност 593
3.angeli.so.truba
Со името на охридскиот сликар Вангел Наумовски (22. 3. 1924, Охрид – 13. 6.2006, Охрид),…