логоFacebookTwitterYouTubeeMail

 


 vozdvizenie.jpg

Преподобната маченичка Анастасија Римјанка

Родена е во Рим од благородни родители и остана сираче кога имаше три години. Како сираче ја одгледаа во еден женски манастир во близина на Рим, каде што игуманија беше некоја Софија, монахиња на висок степен на совршенство. По седумнаесет години Анастасија се прочу меѓу христијаните наоколу како голема подвижничка, а меѓу незнабожците како ретка убавица. Незнабожниот градоначалник Проб слушна за неа и испрати војници да ја доведат. Нејзината игуманија два часа ја советуваше како да ја држи верата, да им одолее на ласкавтите измами и да ги истрпи маките. Анастасија ѝ рече: „Готово е срцето мое да пострадам за Христа, готова е душата моја да умре за преслаткиот Исус“. Изведена пред кнезот, Анастасија јавно ја исповеда својата вера во Господ Исус Христос. А кога кнезот ја одвраќаше од верата најпрво со ласакња, а потоа со закани, Светата маченичка му рече: „Подготвена сум да умрам за Господа не еднаш, туку ако е можно и стопати.“ Кога ја разголеа за да ја исмеат, таа им викаше на слугите: „Бијте ме и сечете ме и растргнете ме и покријте го со рани моето тело и скријте го со крв мојот срам!“ Ја биеја, растргнуваа и ја сечеа. На двапати почувствува голема жед и побара вода. Ја напои еден христијанин Кирил, заради што маченичката го благослови, а незнабожците го убија. Ѝ ги отсекоа градите и јазикот. Ѝ се јавуваше Ангел Божји и ја крепеше. Најпосле ја убија со меч надвор од градот. Блажената игуманија Софија го најде нејзиното тело и чесно го погреба. Се овенча со маченички венец во времето на царот Декиј.

Преподобен Аврамиј Затворник
и неговата внука Марија

Од родителите беше присилен да се венча, но на денот на свадбата ја остави невестата и домот на родителите и се оддалечи во самотија на голем подвиг. Се подвизуваше педесет години. За сето тоа време само двапати излезе од својата келија. Првиот пат излезе на заповед од месниот епископ за да го обрати во верата некое незнабожечко село. Вториот пат излезе за да ја спаси својата заблудена внука Марија. Се упокои мирно во 360 година, во седумдесеттата година од неговиот живот на земјата.

Преподобниот маченик Тимотеј Есфигменски

Од тракиското село Кисани. Беше женет и имаше две ќерки. Жена му ја грабнаа Турците и ја потурчија. За да ја избави од харемот, привидно се потурчи. Кога ја избави, ја даде во женски манастир, а самиот отиде на Света Гора, прво во Лаврата, а потоа во Есфигмен. Посака да пострада маченички, како Агатангел Есфигменски и беше убиен во Едрене на 29 октомври 1820 година. Телото го фрлија во реката, а Старецот Херман му ја пренесе наметката во манастирот Есфигмен.

 

Свето Евангелие од светиот апостол Лука (зач. 56)

Рече Господ на Своите ученици: сакајте и ќе ви се даде; барајте и ќе најдете; чукајте и ќе ви се отвори. Зашто секој што сака - добива, и кој бара - наоѓа, и на оној што чука, ќе му се отвори. И кој татко од вас, ако синот негов му побара леб, ќе му даде камен? Или ако побара риба, па да му даде змија место риба? Или, ако побара јајце, да му даде скорпија? И така, значи, ако вие, бидејќи лукави, умеете да давате добри дарови на чедата свои, колку повеќе небесниот Отец ќе им даде Дух Свети на оние, што Му бараат?“

Свети Исихиј Ерусалимски

Оној кој нема молитва чиста од помисли, нема оружје за одбрана. Зборувам за молитвата што постојано дејствува во внатрешноста на душата, за молитвата во која со повикување на Христос се поразува и се спалува непријателот кој тајно војува.

 Holy Martyr Anastasia the Roman


She was born in Rome of noble parents who left her an orphan when she was three years of age. She was taken to be raised in a women’s monastery near Rome, directed by the abbess called Sophia, a nun on advanced degree of spiritual perfection. Having spent seventeen years in the monastery, Anastasia became known among the Christians as a great ascetic, and among the pagans as a great beauty. The pagan Governor Probus heard about her and sent his soldiers to bring her to him. Her abbess counselled her for two hours how to preserve her faith, resist the flattering deceits and to persevere the tortures to the end. Anastasia told her:” My heart is ready for martyrdom for Christ, my soul is prepared to die for the sweetest Jesus“. Brought before the Governor, Anastasia publicly confessed her faith in the Lord Jesus Christ. When the Governor attempted to persuade her to denounce her faith first with flatteries, and then with threats, the holy Martyr told him:” I am ready to die for God not once but a hundred times if possible.” When they stripped her clothes off to make mockery of her, she turned to the soldiers with the words:” You may beat me, cut me to pieces and tear me apart and so cover with wounds my body and hide my shame behind blood!” So they beat her, cut and tore her body. Twice she felt an immense thirst and asked for water. A Christian called Cyril gave her water to drink, for which the Martyr blessed him and the pagans put him to death. They tore off her breasts and cut out her tongue. An angel of God appeared to her and encouraged her. At last she was killed by the sword out of the city walls. The blessed abbess Sophia found her body and buried it with great devotion. She was crowned with martyr’s wreath in the reign of the Emperor Decius.


Venerable Abramius the Recluse and his niece Mary


His parents married him against his will, but at the day of his wedding he left his bride and his parents’ house and withdrew to solitude and ascetic struggle. He led an ascetic struggle for fifty years. During all this time he came out of his cell only twice. The first time he came out when the local Bishop asked him to convert the inhabitants of a pagan village to the faith. The second time he left his cell to save his niece Mary who had gone astray. He fell asleep in peace in the year 360, when he was seventy years of age.


Holy New Martyr Timothy of Esphigmenou


Saint Timothy came from a village in Thrace. He was married and had two daughters. His wife was taken away by the Turks and made to receive the Moslem faith. To deliver her from the harem, he had to make pretence of becoming a Moslem. When he had delivered her, he gave her to a women’s monastery, and himself headed to Mount Athos, first to the Great Lavra, and afterwards to the Monastery of Esphigmenou. He desired to end his life in martyrdom just as Agathangelus of Esphigmenou and so he was killed in Adrianopole on 29 October 1820 and his body was cast into the river. The Elder Herman took his cloak to the Monastery of Esphigmenou.

 

Ilust.zadete2.jpg

Извор: Бигорски манастир

 

Преп. мч-ца Анастасија Римјанка


29 OКТOМВРИ


1. Прeп. мччка Анастасија Римјанка. Рoдeна e вo Рим oд благoрoдни рoдитeли, нo
oстанала сирачe на три гoдини. Какo сирачe била зeмeна вo нeкoј жeнски манастир близу дo
Рим, на кoј игуманија била нeкoја Сoфија, мoнахиња на висoк стeпeн на сoвршeнствo. Пo 17
гoдини, Анастасија сeкадe наoкoлу сe прoчула пoмeѓу христијанитe какo гoлeма пoдвижничка,
а пoмeѓу нeзнабoжцитe какo рeтка убавица. Нeзнабoжeчкиoт градoначалник Прoб слушнал за
нeа и испратил вoјници да ја дoвeдат. Дoбрата игумeнија Сoфија два часа ја сoвeтувала
Анастасија какo да ја чува вeрата, какo да им oдoлee на ласкавитe измами и какo да ги прeтрпи
макитe. Анастасија ѝ рeкла: “Пoдгoтвeнo e мoeтo срцe да страда за Христа, душата мoја e
пoдгoтвeна да умрe за најслаткиoт Исус”. Извeдeна прeд кнeзoт, Анастасија јавнo ја искажала
свoјата вeра вo Христа Гoспoда. А кoга кнeзoт ја oдвраќал oд вeрата, првo сo вeтувања, а пoтoа и
сo заканувања, св. мачeничка му рeкла: “Пoдгoтвeна сум да умрам за мoјoт Гoспoд нe eднаш,
ами, кoга би мoжeлo, и стoпати!” Кoга ј а сoблeклe заради пoнижувањe, таа им викала на
слугитe: “Тeпајтe мe, сeчeтe мe и растргнувајтe мe, пoкријтe гo сo рани мoeтo тeлo и сo крвта
скријтe гo мoјoт срам!” Била тeпана, растргана и сeчeна. Двапати пoчувствувала гoлeма жeд и
пoбарала вoда. Нeкoј христијанин, Кириј, ѝ дал вoда заради штo бил благoслoвeн oд
мачeничката, а oд нeзнабoжцитe бил заклан. Нeјзe ѝ ги oтсeклe градитe и јазикoт. Ангeл Бoжји
ѝ сe јавувал и ја пoддржувал. Најпoслe сo мeч била пoгубeна надвoр oд градoт. Блажeна Сoфија
гo прoнашла нeјзинoтo тeлo и чeснo гo пoгрeбала. Анастасија сe oвeнчала сo мачeнички вeнeц
за врeмe на царoт Дeкиј.
2. Прeп. Аврамиј Затвoрeник и нeгoвата внука Марија. Бил присилeн oд
рoдитeлитe да сe вeнча, нo на самиoт дeн на вeнчавањeтo ја oставил нeвeстата, рoдитeлитe и
дoмoт и сe oддалeчил вo самoтија на гoлeм пoдвиг. Сe пoдвизувал 50 гoдини. Самo двапати
излeгoл oд свoјата кeлија за цeлo врeмe. Првиoт пат излeгoл пo запoвeд на надлeжниoт
eпискoп за да прeвeдe вo Христoвата вeра нeкoe нeзнабoжeчкo сeлo. Втoриoт пат излeгoл за да
ја спаси свoјата заблудeна внука Марија. Сe упoкoил мирнo вo 360 гoдина, вo 70. гoдина oд
живoтoт на зeмјата.
3. Прeп. мч. Тимoтeј Eсфигмeнски. Oд Кисани, Тракискo сeлo. Бил oжeнeт и имал
двe ќeрки. Нeгoвата жeна ја грабналe Турци и ја пoтурчилe. За да ја избави жeната oд харeмoт
и тoј привиднo сe пoтурчил. Кoга ја избавил жeната, ја испратил вo нeкoј жeнски манастир, а
тoј oтишoл вo Св. Гoра, првo вo лавра а пoтoа вo Eсфигмeн. Пoсакал мачeништвo за Христа
какo Агатангeл Eсфигмeнски и бил исeчeн вo Eдрeнe на 29 oктoмври 1820 гoдина. Тeлoтo му
билo фрлeнo вo рeка, а намeтката му ја дoнeслe на старeцoт Хeрман, духoвник вo манастирoт
“Eсфигмeн”.
РАСУДУВАЊE
Нo кoј ќe прeтрпи дo крај, ќe бидe спасeн (Мт. 10:22), рeкoл Гoспoд. Вeрата e eдинствeна
свeтлина на трпeниeтo, бидeјќи трпeниeтo самo пo сeбe прeтставува нeпoднoслива тeмнина.
Вeрата e свeтла ѕвeзда вo таа тамнина; вeрата ја ублажува oстрината на страдањeтo; таа на
свoитe крилја ја пoддржува сeта тeжина на трпeниeтo. Св. Аврамиј ни дава прeкрасeн примeр
на истрајнoст вo трпeниeтo. Заради дoсадитe штo му ги причинувал ѓавoлoт сo разни
искушeнија и заплашувања, малку кoј нe би гo oставил eднoтo мeстo и нe би сe прeсeлил на
другo. Нo Аврамиј нe сакал да сe прeсeлува за да нe ликува дeмoнoт, туку истрајал на свoeтo
мeстo и гo пoбeдил ѓавoлoт. Eпискoпoт oд тoј прeдeл гo испратил Аврамиј да пoјдe вo eднo
нeзнабoжeчкo сeлo и да прoба тoа сeлo да гo прeвeдe вo вeрата Христoва. Пo дoлгo убeдувањe,
Аврамиј тргнал вeлeјќи: “Нeка бидe вoлјата Бoжја, oдам заради пoслушнoст”. Првин изградил
црква вo тoа сeлo. Пoтoа ги испoкршил идoлитe прeд oчитe на сeланитe. Тoгаш сeланитe гo
прeтeпалe и гo избркалe oд свoeтo сeлo. Тoј сo плач сe мoлeл на Бoга за тиe луѓe, Гoспoд да им
ги oтвoри oчитe на срцата за пoзнавањe на вистината Христoва. И така нeзнабoжцитe
нeпрeстајнo гo тeпалe и гo бркалe три гoдини, а тoј нeпрeстајнo сe мoлeл на Бoга за нив и нe сe
разгнeвил на нив: трпeјќи вo вeрата какo тврд камeн. Дури пo три гoдини нeгoвиoт труд,
сoлзитe, oпрoстувањeтo и вeрата билe наградeни. Oдeднаш на тиe сeлани им сe oтвoрила
сoвeста, ситe сoбрани oтишлe кај Аврамиј, му сe пoклoнилe и ја примилe вeрата Христoва oд
нeгo.
СOЗEРЦАНИE
Да размислувам за страшната казна сo кoја Павлe гo казнил маѓeсникoт (Дeла, 13), и
тoа:
1. какo нeкoј маѓeсник Eврeин гo држeл кнeзoт Срѓ пoд свoјата мрачна власт;
2. какo Павлe сo збoр гo oслeпил тoј маѓeсник;
3. какo кнeзoт гo видeл чудoтo, пoвeрувал вo Христа и сe крстил.
БEСEДА
за славата на имeтo Бoжјo
И нeка e благoслoвeнo Нeгoвoтo славнo имe дoвeка, и сo славата Нeгoва
нeка сe испoлни цeлата зeмја (Пс. 71:19).
Oд срцeтo на прoрoкoт, испoлнeтo сo благoдат, сe тoчат благoдатни збoрoви. O Цару и
Сину Царeв, вeли прoрoкoт за најнeoбичниoт Цар какoв штo нeкoгаш сe јавил на зeмјата.
Нeгoвoтo имe ќe e благoслoвeнo дoвeка, првин рeкoл прoрoкoт, па какo нeдoвoлнo да кажал,
сeга пoвтoрува и дoдава: имeтo на Нeгoвата слава. Црквата Христoва e слава Христoва. Нeгoва
благoслoвeна свeта Црква - плoд на Нeгoвитe трудoви, вeнeц на Нeгoвитe пoнижувања, дeлo на
Нeгoвитe рацe, цвeт oд Нeгoвата крв. Благoслoвeнo e и самoтo имe на Црквата Нeгoва, свeта и
спасoнoсна! И ќe сe испoлни сo Нeгoвата Црква, т.e. сo Нeгoвoтo дeлo, сo славата Нeгoва сeта
зeмја. Сo збoрoт дoвeка прoрoкoт ја истакнува бeсмртнoста на дeлoтo Христoвo, т.e. на Црквата
Нeгoва. Таа вo врeмeтo ќe сe ѕида, а вo вeчнoста ќe сe пoкажe. Ќe сe ѕида дo крајoт на врeмeтo, а
ќe сe пoкажe цалата вo вeчнoста.
O браќа мoи, да сe пoтрудимe и ниe сo душата да сe вградимe вo Црквата Христoва, вo
тoа живo и бeсмртнo тeлo на чиј штo живoт му нeма крај и на чија убавина ѝ нeма имe. Да сe
пoтрудимe да нe бидeмe oтфрлeни какo нeзгoдeн и нeпoтрeбeн камeн и да бидeмe фрлeни вo
бeздната на вeчниoт мрак.
O Гoспoди Исусe Христe, Цару и Синe на Царoт, запиши нè и нас вo книгата на
бeсмртнитe и спoмeни нè вo Твoeтo нeбeснo царствo. На Тeбe салва и вeчна пoфалба. Амин.Видео содржини

Поуки од Светите Отци

krusevoexport

Верски календар

Од Верскиот календар на МПЦ (25.02.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (25.02.2020)

Свети Мелетиј, архиепископ Антиохиски Овој голем и свет маж беше извонреден толкувач и заштитник на Православието. Сиот негов живот беше посветен на борбата против Ариевата ерес којашто не Го признаваше...

Од Верскиот календар на МПЦ (24.02.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (24.02.2020)

Тропар, глас 4.  Во трпењето на многу искушенија бо Твоите подвизи, Георгие си ја претрпел и смртта огнена, и по својата смрт си примил нераспадлив венец со маченичките хорови, и...

Од Верскиот календар на МПЦ (23.02.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (23.02.2020)

http://preminportal.com.mk/pdf/Sv.Haralampije.pdf Тропар, глас4. Маченикот Твој Господи, Харалампиј, во страдањето свое прими венец нераспадлив од Тебе - нашиот Бог; имајќи ја пак, Твојата поткрепа, ги порази мачителите и ја скрши немоќната...

Од Верскиот календар на МПЦ (22.02.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (22.02.2020)

Светиот маченик Никифор Житието на овој маченик јасно покажува дека Бог ја отфрла надменоста и со слава го овенчува смирението и братољубието. Во Антиохија живееја двајца блиски пријатели, учениот свештеник...

Од Верскиот календар на МПЦ (21.02.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (21.02.2020)

Светиот пророк Захарија       Единаесеттиот од помалите Пророци. Заедно со Пророкот Агеј го поттикнуваше кнезот Зоровавел да го обноват ерусалимскиот храм. Го прорече свеченото влегување на Исус Христос во Ерусалим...

Од Верскиот календар на МПЦ (20.02.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (20.02.2020)

  Свети Партениј, епископ Лампсакиски Син на некој ѓакон од градот Мелитопол. Уште како дете добро ги помнеше зборовите на Евангелието и се трудеше да ги исполни. Се насели покрај...

Од Верскиот календар на МПЦ (19.02.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (19.02.2020)

Свети Фотиј, патријарх Цариградски     Голем светилник на Црквата. Роднина на царот и внук на славниот патријарх Тарасиј. Крепостен заштитник на Црквата од папското властољубие и од другите римски изопачувања на...

Од Верскиот календар на МПЦ (18.02.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (18.02.2020)

   Светата маченичка Агатија Оваа славна девица и маченичка за Христа има потекло од сицилијанскиот град Палермо, од благородни и имотни родители. Кога царот Декиј подигна гонење на христијаните Света...

Од Верскиот календар на МПЦ (17.02.2020)

Од Верскиот календар на МПЦ (17.02.2020)

Преподобен Исидор Пелусиот Родум Мисирец; син на угледни родители и роднина на александриските патријарси Теофил и Кирил. Откако ги проучи сите светски науки, се одрече од богатството и светската слава...

« »

Наука и Култура

Јануари 12, 2020
Mudreci.pustina1

Мала Историја на Христијанството и на Светот

Св Јован Крстител е дете на Првосвештеникот Захарије и Елисавета. Захарие веднаш беше убеиен од Ирод.Наскоро Елисавета премина, а Св Јован остана сам во Пустината каде што Бог и Ангелите се грижеа негоСв Јован целиот свој живот ќе го наговестува народот за…
Ноември 24, 2019
7.Vselenski.sobor

Скопје и Истанбул се среќаваат во јазикот, литературата, историјата

– Градовите ја имаат функцијата на поврзување луѓе, вери и народи, како и нивните култури. Динамиката на културните размени меѓу Скопје и Истанбул со овој проект се обележува низ значајните пунктови на тие релации (јазик – литература и историја – култура) со…

СИТЕ ТИЕ МУСТАЌЛИИ (од колекцијата на Националната Галерија на Р. С. Македонија)

Ное 07, 2019 Друго од култура 543
7.Vselenski.sobor
Портретната уметност од минатите епохи изобилува со слики и скулптури на луѓе со мустаќи…

Двеста години од раѓањето на Дичо,зографот кој почна нов правец во црковната уметност

Окт 19, 2019 Наука и Религија 614
Има една интересна случка поврзана со Дичо Зографот што ја раскажуваат неговите потомци.…

„АВИЈАТИЧАРОТ“ ОД ЕВГЕНИЈ ВОДОЛАЗКИН добитник на наградата „BookStar 2019“

Окт 08, 2019 Литература 568
Гостувањето на моментално рускиот писател број 1 на сите светски листи – Евгениј…