логоFacebook  Twitter  YouTube  eMail

Кожувчанка

Биеналната изложба на 31та и 32ра сесија на Ликовната колонија Галичник

која ќе се одржи на 9.11.2021 во Националната галерија на Република Северна Македонија,

објект Мала станица, со почеток во 19.00 часот.


Последните две сесии на колонијата го третираа горливиот проблем на екологијата, на заштитата на животната средина и враќање на загубениот линк со природата.
31та сесија имаше концепт Коегзистениција кој ја пролематизираше релацијата (изгубената релација) помеѓу природата и човекот (секако и самиот Галичник и неговата природа и традиција), релацијата или коегзистенцијата на видливиот свет со невидливите опасности (вирусите и пандемиите кои не демнеат), коегистенцијата на уметноста и обичниот човек; уметноста и политиката; уметноста и екологијата; уметноста и технологијата.  Учествува и со свои дела ќе бидат претсавени: Ненад Тонкин, Јана Јакимовска, Шќипе Мехмети, Борче Богоевски, Тања Ристовска, Игор Таневски, Ана Трајковска и Ана Ивановска од Македонија, Жангхонг Лиао (Кина), Бурим Муфтиу (Косово),Тарлан Лотфижаде (Иран), Слободан Радојковиќ и Марина Марковиќ (Србија), Франциско Томшик (Уругвај), Ивана Радовановиќ (Црна Гора), Рубен Бас (Германија).
32та сесија пак, имаше концепт  насловен Визуелна интрузија и интенцијата на овој дискурс беше со визуелна интервенција, т.е. интрузија на природниот амбиент на Галичник и неговата околина, да се визуелизира контрастот и моќта која човекот ја има во загрозувањето, но и заштитата на животната средина и зачувување на нејзиниот природен облик и форма. Ваквите интервенции треба да го подигнат нивото на свеста и да имаат директен импакт во процесот на будење и превземање одговорност за своите постапки. Под поимот екологија разгледуваме поширок опсег на дискурси поврзани со историјата, архивирањето, доминацијата итн. На колонијата партиципираа: Џозеф ван Калденбург (Холандија), Милка Делибашиќ (Црна Гора), Магдалена Кучко (Полска), Ана Марија Паску (Романија), Клица Антониу (Кипар), Зара Александрова (Бугарија), Ејгул Догруел (Турција), Денис Јагџи (Косово/Македонија) и нашите автори: Гордана Вренцоска, Христина Зафировска, Ивана Ивна Самандова, Горанчо Ѓорѓиевски, Доротеј Нешовски, Кристијан Јовановски и Зоран Георгиев и нивните дела ќе бидат презентирани во поставката.  
Најголем дел од делата се изработени во нови медиуми, како видеа, видео инсталации, дигитални графики, фотографии, интервенции во простор, објекти и концептуални слики и графики. Изложбата ќе биде поставена до 19.11.2021 година.

Дело за cover: сегмент од делото на Борче Богоевски, Everything is in everything, 2021
Дизајн на cover: Лука Јованоски

плакат.jpg

We are pleased to announce the Biennial Exhibition of the 31st and 32nd session of the Art Colony Galichnik which will be held on November 9, 2021 at the National Gallery of the Republic of North Macedonia, Mala Stanica, 19.00.
The last two sessions of the colony addressed the burning problem of ecology, environmental protection and restoring the lost link with the nature. The 31st session had the concept of Coexistence which problematized the relation (lost relation) between nature and man (of course Galichnik himself and his nature and tradition), the relation or coexistence of the visible world with the invisible dangers (viruses and pandemics that do not lurk), the coexistence of art and the common people; art and politics; art and ecology; art and technology. On this session have participated and their works will be represented: Nenad Tonkin, Jana Jakimovska, Shqipe Mehmeti, Borce Bogoevski, Tanja Ristovska, Igor Tanevski, Ana Trajkovska and Ana Ivanovska from Macedonia, Zhanghong Liao (China), Burim Muftiu (Kosovo), Tarlan Loftizadeh (Iran), Francisco Tomshic (Uruguay), Ivana Radovanovic ((Montenegro), Ruben Bass (Germany).
The 32nd session, on the other hand, had a concept called Visual Intrusion and the intention of this discourse was with visual intervention, ie. intrusion of the natural ambience of Galichnik and its surroundings, to visualize the contrast and the power that man has in endangering, but also the protection of the environment and preservation of its natural shape and form. Such interventions should raise the level of awareness and have a direct impact on the process of awakening and taking responsibility for their actions. Under the term ecology we consider a wider range of discourses related to history, archiving, domination, etc. On this session participated> Joseph van Caldenbourg (Netherlands), Milka Delibasic (Montenegro), Magdalena Kuczko (Poland), Ana Maria Pascu (Romania), Klitsa Antoniou (Cyprus), Zara Alexandrova (Bulgaria), Eylul Dogruel (Turkey), Denis Jagdzi (Kosovo / Macedonia) and Macedonian authors: Gordana Vrencoska, Hristina Zafirovska, Ivana Ivna Samandova, Gorancho Gjorgjievski, Dorotej Neshovski, Kristijan Jovanovski and Zoran Georgiev and their works will be presented at the exhibition.
Most of the works are made in new media, such as videos, video installations, digital graphics, photographs, interventions in space, objects and conceptual images and graphics. The exhibition will be on display until 19.11.2021.
Cover work: a segment from the work of Borce Bogoevski, Everything is in everything, 2021
Cover design: Luka Jovanoski

 

 

 Поуки од Светите Отци

dobrotoljubie

Православен календар

 

30/09/2023 - сабота

Св. мч-чки Вера, Надеж и Љубови мајка им Софија

Правила и одредби на Православната Црква за постот
Православен календар за овој месец - МПЦ

Кожувчанка

Молитви кон Пресвета Богородица за секој ден во седмицата

 Радувај се, Ти Која од ангелот ја прими радоста на добрата вест дека Бог Слово ќе прими тело од Тебе! Радувај се оти го носеше Создателот во Твојата утроба! Радувај се Ти Која го роди Бога во тело, Спасителот на светот! Повеќе...

Тропар

Тропар на св.Христови мч-чки Вера Надеж и Љубов и нивната мајка Софија 17 септември / 30 септември 2023

Тропар на св.Христови мч-чки Вера Надеж и Љубов и нивната мајка Софија 17 септември / 30 септември 2023

Блажени сте вие о маченици Христови, Вера, Надеж, и Љубов,ќерќи на Софија која е напоена од Мудроста,ве приведе не само...

Тропар на воздвижение на Чесниот Крст 14 септември / 27 септември 2023

Тропар на воздвижение на Чесниот Крст 14 септември / 27 септември 2023

Спаси ги, Господи, луѓето Твоии благослови го Твоето наследство,победа на Православниот благоверен народ нашнад непријателите давајќи му,и со Крстот Твој...

Тропар на Рождество на Пресвета Богородица 8 септември / 21 септември 2023

Тропар на Рождество на Пресвета Богородица 8 септември / 21 септември 2023

Раѓањето твое, Богородице Дево,радост ѝ јави на целата вселена,зашто од тебе засветли Сонцето на правдата

Духовната убавина на Богородица се пројавува и во моментот на Распнувањето на Нејзиниот Син

Тебе, Богородице поборнице – војвотко, ние слугите Твои, откако се избавивме од зло, Ти пееме победни и благодарствени песни. Ти имаш сила непобедна, од секакви опасности ослободи не за да Ти пееме : Радуј се, Невесто Неневесна! Повеќе...

Болестите според светоотечкото учење

Значи, не се надевај на лекарска вештина без благодат и не ја отфрлај своеволно, туку моли Го Бога да ја спознаеш причината за казната, а потоа моли за избавување од немоќта, трпејќи сечење, горење, горчливи лекови и сите лекарски казни Повеќе...

Свети Лука Симтерополски: Архиепископ и хирург

Едноставно е да се претпостави дека професорот – епископ, соединувајќи го во своите раце крстот и скалпелот, ги порази современиците токму со тоа необично соединување на двете разновидни сфери на активност.  Повеќе...

Духовни поуки: „Помоли се за мене“

Со Бога зборувај многу, а со луѓето малку; ако во Божјиот закон се подучуваш - ќе успееш и во едното и во другото. Повеќе...

Живот без стрес

Ако разбереме што се крие зад стресот, ако ја видиме лагата, која што се крие зад него, на крајот ќе увидиме дека не постои причина за да бидеме во стрес.. Повеќе...

Митрополит Струмички Наум - Да пораснеме барем до Стариот Завет

И не само што немаат туку се и очигледна пречка за влез во Царството Небесно, и пречка да се сфати и пренесе неговата идеја и порака. Повеќе...

Епископ Тихон Шевкунов: „НЕСВЕТИ, А СВЕТИ“

Несвети, а свети. Луѓе, кои навидум живееле во нашето секојдневие, се соочувале со проблемите со кои ние се судираме, боледувале од болести од кои ние боледуваме, често осудувани од околината, а сепак, не биле секојдневни. Луѓе, кои не се на иконите, но го предавале животот од иконите во сите нивни дела, зборови, мисли. Луѓе, за кои тишината прозборила дека се свети.  Повеќе...

ГОЛЕМАТА ТАЈНА НА ДИВЕЕВО - Кој ќе доживее, ќе види

Како дополнување на оваа тајна, еве што слушнав од устата на 84-годишната игуманија на манастирот Дивеево, Марија. Бев кај неа во почетокот на 1903 година веднаш по канонизирањето на преподобниот Серафим и заминувањето на царското семејство од Дивеево. Повеќе...

Арх. Калиник Мавролеон: Монологот БОЖЈИ

 

Те гледав кога се разбуди угрово. Чекав да ми кажеш два-три збора, да се заблагодариш за се што ти се случува, да побараш мое мислење за се што треба да правиш денес. Повеќе...

За Моето име

Поуки на грузискиот Старец Гаврил Ургебадзе за последните времиња

 

„Ѓаволот има 666 мрежи. Во времето на антихристот луѓето ќе очекуваат спасение од космосот. Тоа ќе биде и најголемата замка на ѓаволот: човештвот ќе бара помош од вонземјаните, не знаејќи дека тоа се, всушност. – демони.“ Повеќе...

Взбранной Воеводе победительная