МОЕ ОБРАЌАЊЕ ДО ДОБРИТЕ ЛУЃЕ FJALIMI IM PËR NJERËZIT E MIRË
Gordana Popsimonova·Tuesday, 1 March 2016
 
На светот постојат само две раси луѓе. Në këtë botë ekzistojnë vetëm dy raca njerëz.  Едната се добри, а другата се лоши луѓе. Të njërës janë të mirë, të tjetrës janë të këqinj. Добрите, било да се црни, бели или жолти, било да се христијани, муслимани, будисти или јудаисти, било да се мажи или жени, било да се млади или стари, било да се високи, ниски, дебели или слаби, било да се необразовани или доктори на науки, веднаш ќе ги препознаете. Të mirit qoftë të zi, të bardhë ose të verdhë, qoftë krishter, musliman, budistë ose judaistë, qoftë bura apo gra, të rinj ose të moshuar, qofshin të lartë, të ulët, të trashë apo të hollë, qofshin të paarsimuar apo doktorë të shkencave, menjëherë do ti njihni.
Нивната раса е убава. Raca e tyre është e bukur. Убави им се очите, секогаш полни со разбирање и поддршка, убави им се насмевките полни со љубов и сочувство, убави им се рацете секогаш подадени за помош и подготвени за прегратка, а најубав им е гласот. I kanë sytë e bukura, çdo het përplot me kuptim dhe përkrahje, i kanë buzëqeshjet e bukura përplot dashuri dhe mirëkuptim, i kanë duart e bukura përher të shtrira për ndihmë dhe gati për përqafim, kurse zëri i tyre është më i bukur.

Нивниот глас е звукот на милината, топлината и утехата. Zëri i tyre është zëri i hijeshisë i ngrohtësisë dhe i ngushëllimit. оваа раса секој секому се роднини - браќа или сестри, татковци или мајки, синови или ќерки. Njerëzit e kësaj race secilit i janë farefis – vëllezër apo motra, etër apo nëna, bijë apo bija. Така и си се обраќаат едни кон други и, без оглед на различностите на јазиците или наречјата, тие секогаш се разбираат. Ashtu edhe drejtohen njëri trjetrit dhe pa marë parasysh dallimet e gjuhëve dhe dialektet, ata çdo her kuptohen.  Добрата раса луѓе има само една мана – повлеченоста и скромноста. Raca e mirë e njerëzve ka vetëm një të metë – janë të tërhequr dhe modest. Тие го живеат, го даваат и го примаат човечкото од себе и во себе, нивната среќа се мери во туѓата среќа, нивното богатство се мери во пријателства, лојалност и доверба, а нивниот Бог е во нивните срца. Ata e jetojnë dhe e japin, por edhe e pranojnë njerëzimin prej vete edhe në vete, gëzimi i tyre matet në gëzimin e të tjerëve, pasuria e tyre matet në miqësi, besnikëri dhe besim, kurse Zoti i tyre është në zemrat e tyre.
Знам дека ова што го пишувам можеби звучи прилично детски наивно и идеалистички, и токму затоа ќе го цитирам познатиот француски мислител, Блез Паскал, кој на оваа тема ѝ дава една поинаква димензија. E di se ky shkim i im ndoshta duket naiv dhe fëmiorë dhe idealistik dhe prandaj do ta kisha cituar mendimtarin e njohur franqez Blez Paskallin i cili kësaj teme do ti kishte dhënë një dimenzion të ndryshëm. Тој ги дели луѓето на праведници и грешници.  Ai i nan njerëzit si të drejtë dhe mëkatar.

Праведниците, рекол премудриот Французин, се оние кои себе си се сметаат за грешници, а најголемите грешници се оние кои себе си се сметаат за праведници и за добри луѓе. Të drejtit, siç ka thënë franqezi i mençur, janë ata të cilat konsiderojnë vetveten si mëkatarë, dhe mëkatarë më të mëdhenj janë ata të cilat konsiderojnë vetveten si të drejtë dhe njerëz të mirë. Има уште една мисла од Паскал, која посебно ми се допаѓа: Оној кој кажува само убави зборови, е лош човек. Ka edhe një mendim të Paskalit i cili veçanërisht më pëlqen: Ai cili tregon vetëm fjalë të mira është njeri i keq.
И така, дојдовме до лицемерието, а тоа е една од многуте особини на расата на лошите луѓе. Kështu erdhëm deri te hipokrizia, kurse ajo është një ndër cilësitë e shumta të racës së njerëzve të këqinj. Тие денеска владејат со нас, со нашите мисли, со нашите животи, со нашите желби, со нашата сегашност и иднина. Ato sot sundojnë me, me mendimet tona, me jetat tona, me dëshirat tona, me të tanishmen dhe të ardhurën. Владејат, затоа што во нивната матрица на размислување, не постојат добри луѓе. Sundojnë për shkak se në matricën e tyre të mendimit nuk ekzistojnë njerëz të mirë. Постојат само племиња, кои треба да се држат подалеку едни од други. Ekszistojnë vetëm fise të cilat duhet të mbahen larg njëri tjetrit. А кога ќе им згусти, односно кога ќе бидат фатени во кражба, тогаш ги подбуцнуваат племињата едни против други. Dhe kur do t’u dendësohet puna – kur do të kapen duke vjedhur, atëher i nxisin fiset kundër veti. Со двоглави орли и со крстови. Me shqiponja me dy koka dhe me kryqe Со идеализирање на нивната етничка ексклузивност. Me idealizim të ekskluzivitetit të tyre etnik. Со сеење страв на загрозеност од другото племе. Me mbjellje të frikës nga fisi tjetër. Со провоцирање насилство во име на етничноста. Me provokim në emër të etnicitetit.

Смачено ми е да пишувам на темата „Македонци и Албанци“, односно „Македонци против Албанци“.Më ka ardhur mbi kokë të shkruaj në temë “Maqedonasit dhe Shqiptarët” ose “Maqedonasit kundër Shqiptarëve”. Смачено е ми е да бидам манипулирана во име на нивната борба за опстанок на власт. Mbi kokë më ka ardhur manipulimi në emër të luftës së tyre për tu mbetur në qeveri. Смачено ми е постојано да ми се повторуваат стиховите на Коста Рацин: За туѓи бели дворови, копај си црни гробови. Mbi kokë më ka ardhur përsëritja e vargjeve të Kosta Racinit: Për oboret e pastra të huaj, gërmo vareza të zeza.

Сакам да верувам дека расата на добрите луѓе нема да наседне на триковите на оние другите, лошите. Dua të besoj se raca e njerëzve të mirë nuk do të bie pre triqeve të atyre të tjerëve, të këqinjëve. Имам потреба да верувам, бидејќи секој ден ги гледам и чувствувам нивните убави очи, убави насмевки и убави гласови. Kam nevojë të besoj për shkak se çdo ditë i shikoj dhe i ndiej sytë e tyre të bukura, zërat dhe buzëqeshjet e tyre të bukura
Затоа и го пишувам ова четиво, како личен долг кон луѓето што сакаат да бидат сакани и почитуваат за да бидат почитувани.  Prandaj dhe e shkruaj këtë lexim, si një olbigim ndaj njerëzve të cilat duan të jenë të dashur dhe që respektojnë që të jenë të respektuar. Сакам да верувам дека нивната скромност и повлеченост нема да биде злоупотребена. Dua të besoj se modestia e tyre dhe rezerva e tyre nuk do të jetë e keqpërdorur. Доволно научивме сиве овие години наназад, за да дозволиме да бидеме само прости бројки во туѓите математики. Mjaft mësuar gjithë këto vite prapa nesh të lëna, që të lejojmë të jemi vetëm numra të thjeshtë në matematikat e huaja.
Сакам да верувам дека расата на добрите нема да исчезне.

Dua të besoj se raca e njerëzve të mirë nuk do të zhduket.
* Голема благодарност на дугарот Мариглен Демири за преводот.

Избор од  фејсбук страната на :

Гордана Попсимонова