Академија на науките и уметностите
Меѓународен славјански универзитет Гаврило Романович Державин
Филозофско друштво на Македонија


ПРВ МЕЃУНАРОДEН ФИЛОСОФСКИ ДИЈАЛОГ ИСТОК–ЗАПАД:
Симпозиум НАУКА И РЕЛИГИЈА


Скопје – Свети Николе – Охрид
2-4 септември 2015


ПРОГРАМА

ПРВА СЕСИЈА
Македонска академија на науките и уметностите (Скопје), 2. септември 2015 (среда), 1200
Поздравни обраќања:

акад. Владо Камбовски, претседател на Македонската академија на науките и уметностите

д-р Душан Николовски, ректор на Меѓународниот славјански универзитет Г.Р. Державин, Свети Николе – Битола

г-дин Љупчо Митковски, претседател на Филозофското друштво на Македонија
13:00-13:25


СЛОБОДАТА НА УБЕДУВАЊЕТО, ЈАВНАТА СФЕРА И ИДЕОЛОШКИОТ ТОТАЛИТАРИЗАМ
Фатос Тарифа
13:25-13:35
Дискусија
13:35-14:00
НИШТОСТА ВО ПРЕСЕКОТ НА НАУКАТА, ФИЛОЗОФИЈАТА И РЕЛИГИЈАТА
Николас Вагхорн
14:00-14:10
Дискусија
14:10-14:35
РЕЛИГИОЗНАТА ПРЕРОДБА ВО ПОСТ-СОВЕТСКА РУСИЈА
Татјана Сергеевна Пронина
14:35-14:45
Дискусија
14:45-15:10
СКЕПСА И АПОЛОГИЈА
Љубомир Цуцуловски
15:10-16:00
Општа дискусија
11:00-11:25
КОНЦЕПТОТ НА РЕЛИГИОЗНОТО ИСКУСТВО
ВО РУСКАТА ФИЛОСОФИЈА ОД РАНИОТ 20-ТИ ВЕК
Игор Иванович Евлампиев
11:25-11:35
Дискусија
11:35-12:00
РЕЛИГИОЗНОТО УБЕДУВАЊЕ, НАУЧНОТО ЗНАЕЊЕ
И ЧОВЕКОВОТО ИСКУСТВО
Миколај Славковски-Роде
12:00-12:10
Дискусија
12:10-12:35
КРЕАТИВНОСТА НАСПРОТИ СОЗДАВАЊЕТО:
ТЕОЛОГИЈА НА ЧОВЕЧКОТО УСОВРШУВАЊЕ
Марија Селак
12:35-12:45
Дискусија
13:45-13:10
РЕЛИГИОЗНАТА ЕГЗИСТЕНЦИЈА И СМРТТА НА ДРЖАВАТА
Ристо Солунчев
13:10-14:00
Општа дискусија
16:00-16:25
КОГА НАУКАТА „ЈА СРЕЌАВА“ РЕЛИГИЈАТА –
СЛУЧАЈОТ НА ПОМИРУВАЊЕ
Златиборка Попов-Момчиновиќ
16:25-16:35
Дискусија
16:35-17:00
ЗНАЕЊЕ И/ИЛИ ВЕРУВАЊЕ –
МОЖНОСТИТЕ НА НАУКАТА ЗА РЕЛИГИЈАТА
Марија Тодоровска
17:00-17:10
Дискусија
17:10-17:35
РЕЛИГИОЗНОТО ИСКУСТВО И СЕБСТВОТО
Самуел Хјуз
17:35-18:30
Општа дискусија

ВТОРА СЕСИЈА
Меѓународен славјански универзитет Г.Р. Державин, Свети Николе, 3. септември 2015 (четврток)

ТРЕТА СЕСИЈА
11:00-11:25
МЕТАФИЗИКАТА НА МОЖНИТЕ СВЕТОВИ:
ОНТОЛОШКИТЕ ПРЕТПОСТАВКИ И ИМПЛИКАЦИИ
НА МОДАЛНАТА ЛОГИКА КАКО ФОРМАЛНА НАУКА
Ана Димишковска
11:25-11:35
Дискусија
11:35-12:00
ФИЗИЧКАТА НАУКА И ДУШАТА
Ралф Стефан Вир
12:00-12:10
Дискусија
12:10-12:35
ГРЕГОР МЕНДЕЛ И ЛУКА ВОЈНО-ЈАСЕНЕЦКИ:
ДВАЈЦА НАУЧНИЦИ ОД ПРОПОВЕДНИЦА
Панајотис Сомалис
12:35-13:30
Општа дискусија
16:30-16:55
РУСКАТА РЕЛИГИСКА ФИЛОСОФИЈА И СОВРЕМЕНАТА НАУКА:
НЕКОИ АНАЛОГИИ
Трајче Стојанов
16:55-17:05
Дискусија
17:05-17:30
СЕБСТВА: ГЛЕДИШТЕТО НА ПАНПСИХИЗМОТ
Јанко Нешиќ
17:30-17:40
Дискусија
17:40-18:05
(НЕ)ОДРЖЛИВОСТА НА ИДЕЈАТА
ЗА НЕ-ПРЕКЛОПЛИВИТЕ НАДЛЕЖНОСТИ
Јордан Шишовски
18:05-19:00
Општа дискусија

ЧЕТВРТА СЕСИЈА
Хотел Гарден, Охрид, 4. септември 2015 (петок)

ПЕТТА СЕСИЈА
ПРВ МЕЃУНАРОДEН ФИЛОСОФСКИ ДИЈАЛОГ ИСТОК–ЗАПАД