Бог од нас бара љубов преку конкретни дела на љубовта!
(месопусна недела; Мат. 25, 35-40)

Бог од нас бара љубов преку конкретни дела на љубовта. Само преку љубовта ние се соединуваме со Него, зашто "Бог е љубов".

Создавајки го човекот според Својот образ, Тој се препознава во секој еден човек. Затоа ќе рече: " доколку (не) сте го направиле на еден од моите најмали браќа, Мене (не) сте Ми го направиле".

Според тоа, каков е нашиот однос кон секој човек, всушност таков е нашиот однос кон Бог. И од тој однос зависи нашето спасение кое што Бог го подготвил за нас.

Затоа и според делата на нашата љубов ќе бидеме судени.

Немаме оправдание ако не љубиме, делата наши ќе не изобличат.God asks love from us through the acts of love. Only through love we are united with Him, because "God is love."

His Created man like His image, and He is recognised Himself in every single person. For that He says: "So I said to you "if (not) you did it to one of my least brethren, (not) I've done."

Therefore, how is our relationship to each man, in fact such is our relationship to God. And from that relationship depends our salvation what God has prepared for us.

According our love, we will be judged.

We have no excuse if you do not love, our acts will condemn us.

Picture: Aid worker Anja Ringgren Lovén is seen rescuing an abandoned two-year-old Nigerian boy

 

Избор од фејсбук страната на:

о.Гаврил