Elenski.skokovi.jpg

 

  Психичките заболувања настануваат поради три главни причини. Првата е природата на човекот. Факт е дека индивидуалните биолошки и генетски фактори играат овде решавачка улога. Има болести кои се последица на гревовни страсти што ја потчиниле душата - алкохолизам, наркоманија, игроманија (коцкање) итн. А има и психички растројства како последица на демонско влијание. Мора да се знаат причините поради кои се развиле душевните болести, и во зависност од нив да се примени нужното лекување.(Извадок- Разговорот e објавен во  книгата “Депресија и потиснатост: сличности, разлики и лекуванје - православен поглед       )

 

Друго: Д-Р ДМИТРИЈ АВДЕЕВ - ПРАВОСЛАВЕН ПОГЛЕД ВРЗ ДУШЕВНИТЕ ЗАБОЛУВАЊА