МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ
И УМЕТНОСТИТЕ

ПРИСТАПНОTO ПРЕДАВАЊЕ
на
проф. д-р Ендрју Џ. Дворк (Andrew J. Dwork),
Универзитет во Колумбија, Њујорк, САД
по повод неговиот избор за член на МАНУ
надвор од работниот состав
на тема:
ПОГЛЕД НА ЕДЕН НЕВРОПАТОЛОГ
ВРЗ ШИЗОФРЕНИЈАТА
ONE NEUROPATHOLOGIST’S VIEW
OF SCHIZOPHRENIA

За научниот придонес на проф. д-р Дворк ќе говори
акад. Момир Поленаковиќ
28 мај 2013 година (вторник), 12.00 часот