Воведна реч на академик Глигор Јовановски, 

секретар на Одделението за природно-математички
и биотехнички науки на МАНУ

ПРОМОТОРИ:

академик Ѓорѓи Филиповски
Историја на картирањето на почвите
во Република Македонија

проф. д-р Јосиф Митрикески
Презентација на толковниците и Педолошката карта
на Република Македонија во размер 1 : 50.000

проф. д-р Татјана Миткова
Презентација на толковникот и Педолошката карта
на Република Македонија  во размер 1 : 200.000

проф. д-р Душко Мукаетов
Презентација на дигиталната верзија на Педолошката карта
на Република Македонија